ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย 1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 1.รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน ความคล้าย

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  (Quadratic function)

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  (Quadratic function) คณิตศาสตร์ ม.3

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 5.1 แนะนำฟังก์ชัน 5.2 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง   (Quadratic function)

‎คณิตศาสตร์ ม.1‎ ‎ ระบบจำนวนเต็ม

‎คณิตศาสตร์ ม.1‎ ‎ ระบบจำนวนเต็ม ระบบจานวนเต็ม จํานวนเต็ม   แบงได้ 3 ประเภท   1. จํานวนเต็มบวก คือ จำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ (ฝั่งขวาของเส้นจำนวน)

เลขยกกำลัง คืออะไร ?

เลขยกกำลัง คืออะไร ?

เลขยกกำลัง คืออะไร ? เลขยกกำลัง คือ การเขียนตัวเลขที่มีการคูณซ้ำหลาย ๆครั้งในรูปแบบย่อให้มีความยาวที่สั้นลงทำให้สามารถอ่านได้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนจำนวนมากและทำให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นในบางรูปแบบโดยการเขียน เลขยกกำลัง จะมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ ฐานของเลขยกกำลัง เลขชี้กำลัง เลขยกกำลัง

ไฟฟ้าสถิตเรื่องกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

ไฟฟ้าสถิตเรื่องกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า ฟิสิกส์ ม.ปลาย

ไฟฟ้าสถิตเรื่องกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า กฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า การที่แผ่นพีวีซีและแผ่นเปอร์สเป็กซ์ ก่อนนำมาถูกับผ้าสักหลาดไม่แสดงอำนาจไฟฟ้า แต่หลังจากถูกับผ้าสักหลาดแล้วแสดงอำนาจไฟฟ้าออกมา คำอธิบายของปรากฏการณ์ที่ว่านี้ต้องอาศัยทฤษฏีเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม กล่าวคือ วัตถุทุกชนิดย่อมประกอบด้วยอะตอม (atom) จำนวนมาก แต่ละอะตอมประกอบด้วย นิวเคลียส เป็นแกนกลาง ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุบวก เรียกว่า โปรตอน ( proton)และอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเรียกว่า นิวตรอน  ( neutron )  นอกนิวเคลียส  มีอนุภาคที่มีประจุลบ  เรียกว่า  อิเล็กตรอน ( electron )  เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสด้วยพลังงานในการเคลื่อนที่ค่าหนึ่ง  อิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่ามวลของนิวเคลียสมาก  สามารถหลุดออกจากอะตอมหนึ่งไปสู่อีกอะตอมหนึ่งได้  ถ้าได้รับพลังงานมากพอ  ประจุและมวลของอนุภาคทั้งสามในอะตอม  ดูได้จากตาราง