พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์

พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์

พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ ฟิสิกส์ยังเป็นความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าขึ้น 1.1 การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ กระบวนการความรู้ทางฟิสิกส์ไม่ได้เกิดจากการค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ของคนเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการสรุปข้อมูลที่สะสมไว้ของคนจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ มี 2 แนวทางหลัก ๆ ดังนี้ 1) การสังเกต การทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลเป็นแนวคิด หลักการ หรือกฎต่าง ๆ 2) การสร้างแบบจำลองทางความคิดเพื่อสรุปเป็นทฤษฎี และใช้ทำนายสิ่งที่อาจเกิดขึ้น 1.2 พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ การพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ เกิดได้หลายปัจจัย เช่น การพัฒนาเครื่องมือให้มีความละเอียดมากขึ้น การเปลี่ยนมุมมองใหม่ หรือการค้นพบทฤษฎีใหม่ ๆ เป็นต้น ในอดีต การนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อล้มล้างแนวคิดเก่ามักจะโดนต่อต้าน จึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแนวคิดใหม่นั้นถูก และแนวคิดเก่านั้นผิด ซึ่งมีตัวอย่างพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์อยู่ 3 สาขา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ มี 2 แนวทางหลัก ๆ ดังนี้ 1) ด้านกลศาสตร์ กาลิเลโอ (Galileo…

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เรื่องธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ บทแรกนี้จะเรียนพื้นฐานที่จะต้องได้เจอในการเรียนฟิสิกส์ โดยจะเริ่มตั้งแต่หน่วยการวัด การเขียนเลขแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำนำหน้าหน่วย เลขนัยสำคัญ การใช้เครื่องมือวัด ความคลาดเคลื่อน โดยจะเห็นว่าเรื่องที่เรียนเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรายงานค่าและวิเคราะห์ผลทางฟิสิกส์

Comparison การเปรียบเทียบ

Comparison การเปรียบเทียบ ในภาษาอังกฤษ

Comparison การเปรียบเทียบ     การเปรียบเทียบแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ       1.    การเปรียบเทียบแบบเท่ากัน และไม่เท่ากัน (Equality and Unequality)      2.    การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)      3.    การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superative Degree)

การใช้ Noun Clauses ภาษาอังกฤษ

การใช้ Noun Clauses ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Noun Clauses Noun Clauses คืออนุประโยค ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยค เป็นได้ทั้งประธาน (Subject noun clauses) หรือกรรม (Object noun clauses

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 เรื่อง The Present Perfect & Past Perfect

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 เรื่อง The Present Perfect & Past Perfect

The Present Perfect & Past Perfect -present perfect ใช้ has, have บวกกริยาช่องที่สาม หมายถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในอนาคต เช่น I have worked here for ten years ฉันทำงานที่นี่มาสิบปีแล้ว หรืออาจจะทำจบไปแล้ว แต่ผลของการกระทำยังคงอยู่ก็ได้ เช่น I have just finished my work

ประโยคความซ้อน Complex Sentences

ประโยคความซ้อน Complex Sentences-ภาษาอังกฤษออนไลน์

ประโยคความซ้อน Complex Sentences Dependent clause อนุประโยครองหรืออนุประโยคขยายจึงเป็นส่วนทำให้เกิดประโยคความซ้อนขึ้นมาเมื่อรวมกับอนุประโยคหลัก Independent clause เมื่อเป็นอย่างนี้การเรียนเรื่องประโยคความซ้อนก็คือการทำความเข้าใจ Dependent clause หรืออนุประโยค

ติวเลขเรื่องอนุกรม

ติวเลขเรื่องอนุกรม

อนุกรม  อนุกรม คือ ผลจากการบวกสมาชิกทุกตัวของลำดับไม่จำกัดเข้าด้วยกัน หากกำหนดให้ลำดับของจำนวนเป็น   อนุกรมของลำดับนี้ก็คือ       อนุกรมสามารถเขียนแทนได้ด้วย  สัญลักษณ์ของผลรวม∑ เช่นตัวอย่างนี้เป็นอนุกรมของลำดับ  

เลขความน่าจะเป็น

ติวเลขความน่าจะเป็น จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.            อธิบายความหมายของการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่า ๆ กันได้ 2.         ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 3.          หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆที่กำหนดให้ได้