แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก ประจุไฟฟ้า (electric charge) เรียกอย่างสั้นว่า ประจุ (charge) มีสองชนิด เรียกประจุบวกและประจุลบ ประจุมีการส่งแรงกระทำระหว่างกัน โดยประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน นอกจากนี้ประจุยังถูกถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งได้ ในการถ่ายโอนประจุระหว่างวัตถุ ผลรวมของประจุทั้งหมดยังคงเดิม ซึ่งเรียกว่า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า (law of conservation of charge)

สรุปคณิตศาสตร์ม.2 เรื่องสถิติ เรียนอะไรบ้าง

สรุปคณิตศาสตร์ม.2 เรื่องสถิติ เรียนอะไรบ้าง

สรุปคณิตศาสตร์ม.2 เรื่องสถิติ เรียนอะไรบ้าง สถิติคือตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น‎-การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น‎-การแจกแจงความถี่ของข้อมูล    หลังจากที่กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษา และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้ว ข้อมูลที่เก็บได้เรียกว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data) เช่น ต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ ก็จะมีการสร้างแบบทดสอบวิชาสถิติขึ้นมา นาไปสอบกับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการวัด แล้วตรวจคะแนน คะแนนที่ได้เรียกว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data) หรือคะแนนดิบ ซึ่งข้อมูลดิบนี้ยังไม่มีความหมายอะไร วิธีเบื้องต้นที่จะทำให้ข้อมูลดิบนั้นมีความหมายคือการแจกแจงความถี่ ซึ่งจะสามารถทำให้ข้อมูลนั้นสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้น และสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วย

สถิติ ‎การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น‎ -การสร้างตารางแจกแจงความถี่

สถิติ ‎การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น‎ -การสร้างตารางแจกแจงความถี่

 ‎การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น‎ >การสร้างตารางแจกแจงความถี่ กรณีที่ 1 เมื่อโจทย์กำหนดข้อมูลมาให้ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้         1. พิจารณาจำนวนอันตรภาคชั้นตามที่ต้องการ ซึ่งโดยทั่วๆไปจะนิยมสร้างตั้งแต่ 7 ถึง 15 อันตรภาค ชั้น หรือไม่ควรต่ำกว่า 5 อันตรภาคชั้น และไม่นิยมให้บางอันตรภาคชั้นมีความถี่เป็น 0

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 สถิติ แผนภาพจุด และ แผนภาพต้นใบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 สถิติ แผนภาพจุด และ แผนภาพต้นใบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 สถิติ แผนภาพจุด และ แผนภาพต้นใบ การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ กราฟที่ใช้แสดงการแจกแจงความถี่ มีดังนี้

 วิธีจัดหมู่ ( COMBINATION )

 วิธีจัดหมู่ ( COMBINATION )

 วิธีจัดหมู่ ( COMBINATION )   วิธีจัดหมู่  คือ วิธีการจัดสิ่งของที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม หรือ หมู่โดย ไม่คำนึงถึงอันดับ  เช่น  การจัดหมู่ตัวอักษร A , B และ C  ออกเป็นหมู่ละ 2 ตัวอักษร

ทฤษฎีบททวินาม-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ทฤษฎีบททวินาม ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสูตรของการกระจาย    (  x  +  y  )2    เมื่อ  x, y  เป็นจำนวนจริงใดๆ  และ  n  เป็นจำนวนเต็มบวก พิจารณาการกระจายต่อไปนี้

ความน่าจะเป็นและกฏที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นและกฏที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น        การทดลองสุ่ม ( Random experiment) คือการทดลองที่ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)

Permutation  (เรียงสับเปลี่ยน)-เลขออนไลน์

Permutation  (เรียงสับเปลี่ยน) หมายถึง การนำสิ่งของที่มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งหมดมาจัดเรียงสับเปลี่ยน โดยถือตำแหน่งหรือลำดับก่อนหลังเป็นสำคัญ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ