คณิตศาสตร์พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

คณิตศาสตร์พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนจริงระดับ ม.2 เป็นหนึ่งในเรื่องของระบบจำนวน โดยในหัวข้อนี้เราจะศึกษาเพียงจำนวนจริงเท่านั้น ไม่พิจารณาจำนวนจินตภาพ โดยหัวข้อนี้ถือเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดในหัวข้อต่าง ๆ ได้ เพราะเรื่องจำนวนจริง มีการประยุกต์ใช้และเป็นข้อสอบในหลาย ๆ สนามสอบ

เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน

เส้นขนาน‎ > ‎1 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน มุมภายนอก แบ่งตามความยาวของด้าน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (equilateral) มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมมุมเท่า นั่นคือมุมภายในทุกมุมจะมีขนาดเท่ากัน คือ 60° และเป็นรูปหลายเหลี่ยมปกติ [1] รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (isosceles) มีด้านสองด้านยาวเท่ากัน (ตามความหมายเริ่มแรกโดยยุคลิด ถึงแม้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะสามารถจัดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ด้วย เพราะมีด้านที่ยาวเท่ากันอย่างน้อยสองด้าน) และมีมุมสองมุมขนาดเท่ากัน คือมุมที่ไม่ได้ประกอบด้วยด้านที่เท่ากันทั้งสอง  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (scalene) ด้านทุกด้านจะมีความยาวแตกต่างกัน มุมภายในก็มีขนาดแตกต่างกันด้วย 

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ > ‎ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3.1. ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สรุปคณิตศาสตร์ม.ต้น เรื่องสถิติ

สรุปคณิตศาสตร์ม.ต้น เรื่องสถิติ

สรุปคณิตศาสตร์ ม.2 เรื่องสถิติ เรียนอะไรบ้าง สถิติ สถิติ คือข้อความหรือตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูลที่ใช้แสดงข้อเท็จจริงของสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ข้อมูลที่จะแสดงจะมีความถูกต้องและแม่นยำ จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์จากข้อมูลเหล่านั้นได้ สถิติเป็นเรื่องที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากปัจจุบันการใช้ข้อมูลทางสถิติสามารถพยากรณ์เหตุการ หรือความต้องการได้ เช่น ถ้าเราต้องการที่จะขายสินค้า การใช้ความรู้ด้านสถิติ

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2)

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2)

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2) คณิตศาสตร์ ม.2 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. สถิติ(2) 1 แผนภาพจุด 2 แผนภาพต้น-ใบ 3 ฮิสโตแกรม 4 ค่ากลางของข้อมูล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน พหุนาม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน พหุนาม

เนื้อหา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 หลักสูตรใหม่ของ สสวท พหุนาม 1 การบวกและการลบเอกนาม 2 การบวกและการลบพหุนาม 3 การคูณพหุนาม 4 การหารพหุนามด้วยเอกนาม

คณิตศาสตร์ สถิติ(3)

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.3สถิติ(3)อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. สถิติ(3) 1 แผนภาพกล่อง 2 การอ่านและการแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง