Fixed Mindset หรือ growth mindset คืออะไร

Fixed Mindset หรือ growth mindset คืออะไร 

Growth Mindset คือ ความเชื่อว่าศักยภาพของตนเองสามารถพัฒนาได้ หากมีความมุ่งมั่นอย่างเพียงพอ ส่วน Fixed Mindset มีความหมายตรงข้ามกันคือ ไม่เชื่อว่าศักยภาพตนเองพัฒนาได้ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาของบุคลากรในองค์กรที่มีกรอบความคิดแบบ Fixed Mindset คือ

สมบัติของจำนวนจริง

สมบัติของจำนวนจริง

ระบบจำนวนจริง หากใครยังไม่แม่นเรื่อง จำนวนตรรกยะหรืออตรรกยะ อย่าลืมไปทวนกันก่อนที่ จำนวนจริง ม.2 จำนวนจริงแทนปริมาณที่ต่อเนื่องกัน โดยทฤษฎีอาจแทนได้ด้วยทศนิยมไม่รู้จบ และมักจะเขียนในรูปเช่น 324.823211247… จุดสามจุด ระบุว่ายังมีหลักต่อ ๆ ไปอีก ไม่ว่าจะยาวเพียงใดก็ตาม

สรุปเนื้อหา จำนวนจริงเรื่องส่วนประกอบของจำนวนจริง

สรุปเนื้อหา จำนวนจริงเรื่องส่วนประกอบของจำนวนจริง

สรุปเนื้อหาส่วนประกอบของจำนวนจริง จำนวนจริง ( Real Number ) จะประกอบไปด้วย จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ในทางคณิตศาสตร์ จำนวนตรรกยะ (หรือเศษส่วน rational number) คืออัตราส่วนของจำนวนเต็มสองจำนวน มักเขียนอยู่ในรูปเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ไม่เท่ากับศูนย์

ใช้กฎของ cosθ หรือ กฎของโคไซน์

ใช้กฎของ cosθ หรือ กฎของโคไซน์ กฎของไซน์ (The Law of Sines) เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายท้ายสุดในตรีโกณมิติ ม.5 ซึ่ง เป็นเรื่องที่สูตรไม่เยอะ และค่อนข้างง่าย ดังนั้นไปเริ่มกันเลยครับ

วิธีการหาแรงลัพธ์ ทางฟิสิกส์

วิธีการหาแรงลัพธ์ ทางฟิสิกส์ 1. การเขียนรูป (โดยแทนแรงด้วยลูกศร ) ใช้หางต่อหัว คือเอาหางของลูกศรที่แทนแรงที่ 2 มาต่อหัวลูกศรที่แทนแรงที่ 1

 การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง และ 3 แรง ม.ปลาย

 การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง และ 3 แรง ฟิสิกส์ ม.ปลาย

 การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง และ 3 แรง หน่วยของแรง คือ นิวตัน < Newton สัญลักษณ์ N >   ถ้ามีแรงหลาย ๆ แรงมากระทำต่อวัตถุเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เสมือนกับว่า มีแรงเพียงแรงเดียวมากระทำต่อวัตถุนั้น เรียกแรงเสมือนแรงเดียวนี้ว่า แรงลัพธ์ (หรือกล่าวได้ว่าแรงลัพธ์คือผลรวมของแรงหลาย ๆแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้น )

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม ปัจจุบันมีการกล่าวถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์กันอย่างแพร่หลายแม้กระทั่งในบทความของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21th Century Skill.) ก็มีการกล่าวอ้างถึงความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่งประกอบไปด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาน (critical thinking) การสื่อสาร (communication) ความร่วมมือ (collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ในยุคปัจจุบัน