พาราโบลา

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พาราโบลา

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พาราโบลา สมการพาราโบลา สมการของ พาราโบลา คือ สมการที่สามาเขียนให้อยู๋ในรูป y = Ax + Bx + C โดยที่ a ≠ 0 โดยทั่วไปแล้ว เพื่อความสะดวกในการทำโจทย์เราจะพยายามแปลงสมการพาราโบลาให้อยู่ในรูปของ y=(x-h)2+k พาราโบลา คือ กราฟที่เป็นเส้นโค้ง ไม่เป็นเส้นตรง  สมการพาราโบลามี 5 แบบ ได้แก่ 1.  y=ax2 2.  y=ax2+k 3. y=a(x-h)2 4. y=a(x-h)2+k 5. y=ax2+bx+c สมการพาราโบลาจะมีคุณสมบัติอยู่ 6 ข้อ คือ 1. จุดยอดคือ จุด (h,k) 2. ถ้า a > 0  กราฟพาราโบลาจะเปิดด้านบน(พาราโบลาจะหงาย)…

จำนวนและตัวเลข

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง จำนวนและตัวเลข

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง จำนวนและตัวเลข จำนวน(Number)เป็นการเปรียบเทียบให้ทราบว่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน (เพราะการเปรียบเทียบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความรู้สึก) มนุษย์จึงคิดค้นสัญลักษณ์ขึ้นมา เพื่อใช้กำกับจำนวนที่เรียกว่า ตัวเลข ตัวเลข(Numerial) คือสัญลักษณ์ที่ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานั้น แต่ละชาติแต่ละภาษาต่างก็คิดขึ้นมาใช้

ลำดับและอนุกรม

คณิตศาสตร์ ม.3 ลำดับและอนุกรม

คณิตศาสตร์ ม.3 ลำดับและอนุกรม ลำดับและอนุกรม ของเลขคณิตกับเลขาคณิต และตัวอย่างประกอบ ลำดับ (Sequences) หมายถึง จำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งลำดับทั่วๆ ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

คณิตศาสตร์ ม.3  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการ (inequality) เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์  <, >, ≤, ≥ หรือ ≠  แสดงความสัมพันธ์

จํานวนตรรกยะ อตรรกยะ

จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ สมบัติของจำนวนตรรกยะ จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับ 0 จำนวนตรรกยะ จำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

อัตราส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์

อัตราส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์ ม. 2

 อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน เราคงเคยได้ยินคำว่า เร็วกว่าถึง 3 เท่า หรือมากกว่าเดิม 2 เท่า มาก่อน ซึ่งในบทเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จะมาอธิบายถึงความหมายของคำดังกล่าวให้เข้าใจได้มากขึ้น รวมถึงการพูดถึงอัตราส่วนแบบที่ยากขึ้นไปอีกด้วย เรื่องนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น การคิดดอกเบี้ย เป็นต้น

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 อากาศร้อนแต่ผมไม่ร้อนเพราะผมทำงานอยู่ในห้องที่มีแอร์ ก็เลยสบายแต่ผมประหยัดแอร์น่ะคับ ผมเปิดแอร์ยี่่สิบห้าองศาประหยัดไฟคับ วันนี้มีเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเกี่ยวกับจำนวนนับ ซึ่งจะเห็นว่าแค่เพียงจำนวนนับจำนวนเดียว มีเรื่องให้ต้องเรียนมากมาย เช่น

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ กริยา 3 ช่อง คือ อะไร คือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ เพราะมันมีสามช่องนั่นเอง กริยาสามช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Tense ครับ เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ไม่เหมือนกัน บางทีก็ใช้ช่องที่หนึ่งบ้าง สองบ้าง หรือสามบ้าง

12 Tense

สรุปการใช้ รวมหลักการใช้ 12 Tense

สรุปการใช้ รวมหลักการใช้ 12 Tense Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา  ที่แสดงให้เราทราบว่า  การกระทำหรือเหตุการ นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด   ซึ่งเรื่อง  tense  นี้เป็นเรื่องสำคัญ  ถ้าเราใช้    tense  ไม่ถูก  เราก็จะสื่อภาษากับเขา ไม่ได้  เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของ  tense  เสมอ  ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่เราจะมีข้อความบอกว่าาเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ   แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป  tense  นี้มาเป็นตัวบอก  ดังนี้การศึกษาเรื่อง  tense  จึงเป็นเรื่องจำ เป็น.

สรุปการใช้ Question tag

grammar: สรุปการใช้ Question tag ภาษาอังกฤษ

วิธีการสังเกตรูปประโยคของ Question tag นั้น คือมันจะเริ่มต้นด้วยประโยคบอกเล่าและจบด้วยรูปปฏิเสธ แต่บางทีก็ไม่เสมอไป บางทีมันอาจจะขึ้นด้วยรูปปฏิเสธและจบด้วยประโยคบอกเล่า