ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันเรื่องผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product) ความสัมพันธ์และฟังก์ชันเรื่องผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

จำนวนจริง ( Real Numbers )

จำนวนจริง ( Real Numbers )

จำนวนจริง ( Real Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ 1) จำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและ “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ”

สร้างเด็กฉลาดแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์

สร้างเด็กฉลาดแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์

สร้างเด็กฉลาดแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ประเทศฟินแลนด์ ได้รับการยอมรับว่า มีคุณครูที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก มีหลักสูตรซึ่งถูกต้องตรงตามพัฒนาการทุกด้านของเด็ก มีแบบทดสอบซึ่งมี

เคล็ดลับช่วยลูกเรียนเก่งด้านคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่ง เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบวิชานี้เท่าไหร่ เพราะเป็นวิชาที่ดูยาก ซับซ้อน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีทัศนคติและความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุข

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 

พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมายถึง การให้โอกาสหรือสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร

ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ หากจำแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ