การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญมาศึกษาค้นคว้าว่า อนุภาคที่เล็กที่สุดนี้ สามารถรวมตัวกันเป็น

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร

ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) และนวัตกรรม (Innovation)สำคัญอย่างไร นวัตกรรมเป็นโอกาสและขุมทรัพย์ที่สามารถสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ไร้ข้อจำกัดให้แก่องค์กร นวัตกรรมจะมีได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุด คือความคิดสร้างสรรค์ การทำงานให้สำเร็จยิ่งขึ้นและเจริญก้าวหน้ามากขึ้นต้องอาศัยความคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองแก่ความต้องการของลูกค้าเสมอ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงๆ

กุญแจสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้

กุญแจสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้

กุญแจสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้ ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) เป็นทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg ได้ศึกษาทำการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การ หรือการจูงใจจากการทำงาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากงาน คำตอบก็คือ บุคคลต้องการความสุขจากการทำงาน มีสาเหตุปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค้ำจุน (Maintenance or Hygiene Factors)

เส้นทางสู่อาชีพ นักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) สำหรับเด็ก ม.ปลาย

เส้นทางสู่อาชีพ นักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) สำหรับเด็ก ม.ปลาย

เส้นทางสู่อาชีพ นักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) สำหรับเด็ก ม.ปลาย เช่น นักจิตวิทยาพัฒนาการ, นักทัศนมาตร, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, นักวิเคราะห์สินเชื่อ และอื่นๆ

แนะนำอาชีพสำหรับ นักคิดสร้างสรรค์ (Art)

แนะนำอาชีพสำหรับ นักคิดสร้างสรรค์ (Art) ยุคใหม่

แนะนำอาชีพสำหรับ นักคิดสร้างสรรค์ (Art) นักออกแบบแสงสถาปัตยกรรม,ภูมิสภาปนิก,นักเล่านิทาน,ผู้ประกาศข่าว.นักเขียน และอื่นที่น่าสนใจสำหรับเด็ก ม.ปลาย

การใช้ used to และ be/get used to ภาษาอังกฤษออนไลน์

 ความแตกต่าง ระหว่างการใช้ used to/ get used to/ และ to be used to การใช้ Used to ในภาษาอังกฤษ หมายถึงเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำในอดีต แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว ส่วนมากเมื่อใช้คำนี้ในประโยค ผู้พูดจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำ หรือตอนนี้ทำอะไรแทน หลักการใช้ คือใช้เหมือนเป็น Verb ตัวหนึ่ง/ ต้องตามหลังประธาน/ และอยู่หน้า Verb ช่องหนึ่ง (เพราะ Verb ที่ตามหลัง “to” ต้องเป็น Verb ช่องหนึ่ง) โครงสร้างประโยค Subject + used to + Verb 1 ตัวอย่างประโยค I used to be able to drink a lot, now one shot of…

PAST TIME รูปของ simple past : regular verbs

PAST TIME รูปของ simple past : regular verbs ast simple (พาสทฺ ซิมเพิล) หมายถึง “อดีตกาล” ใช้เพื่อกล่าวถึง เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จำเพาะเจาะจง (definite time) เช่น เมื่อวานนี้ (yesterday เยสเทอะเดย์), ปีที่แล้ว (last year ลาสทฺ เยียร์), เมื่อคืนที่แล้ว (last night ลาสทฺ ไน้ทฺ), ในปี 1990 (in 1990) เป็นต้น

Question Tag คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร และโครงสร้างมันเป็นอย่างไร ยากมั๊ย! : Question Tag คือ กลุ่มคำที่ต่อท้ายประโยค

ภาษาอังกฤษ Question words –Tag questions

ภาษาอังกฤษ Question words –Tag questions Question Tag คืออะไร มีหลักการใช้อย่างไร และโครงสร้างมันเป็นอย่างไร ยากมั๊ย! : Question Tag คือ กลุ่มคำที่ต่อท้ายประโยค รูปของ Question tag ที่ใช้นั้น ขึ้นอยู่กับ Verb ของ ของประโยคที่อยู่ข้างหน้าหากประโยคข้างหน้าเป็น Verb to be รูปของ Question tag ก็จะเป็น Verb to be เช่นกันหากประโยคหลักมีการใช้ Helping verb เช่น has would หรือ does รูป Question tag ก็จะผันตาม Helping verb ของประโยคหลักหรือหากรูปประโยคมีการใช้ Verb ปกติ รูปของ Question tag จะใช้ do does…