คณิตศาสตร์เรื่อง ภาคตัดกรวย พาราโบลา

คณิตศาสตร์เรื่อง ภาคตัดกรวย พาราโบลา

คณิตศาสตร์เรื่อง ภาคตัดกรวย พาราโบลา พาราโบลา กราฟพาราโบลาอาจวางตัวได้หลายแบบ ตอนนี้เราจะพิจารณาการวางตัวของกราฟ เพียง 2 ลักษณะคือ วางตัวตามแนวแกน x (กราฟตะแคงขวา, ซ้าย) และตามแนวแกน y (กราฟหงาย, คว่ำ)

คณิตศาสตร์เรื่อง ภาคตัดกรวย วงรี

ภาคตัดกรวย วงรี วงรี จากวงกลมเราก็จะมาต่อกันที่ วงรี การสร้างวงรีอาจพิจารณาได้ว่าคล้ายกับการวาดวงกลมนั่นเอง แต่เราจะทำการลดหรือขยายขนาดให้วงกลมกลายร่างเป็นวงรี โดยการเพิ่มตัวคูณที่เทอม x2 หรือ y2 ซึ่งการสเกลแบบนี้ทำให้เรากำหนดได้ว่า วงรีจะอ้วน จะรีแค่ไหน หรือวางตัวในทิศของแกนใดเป็นหลัก เราอาจแบ่งวงรีออกเป็น 2 แบบ ตามลักษณะการวางตัวตามแนวแกน x และแกน y ดังนี้

Adverbs of frequency (คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่)

ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ Adverbs of frequency (คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่)

Adverb of Indefinite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ไม่ชัดเจน) จะบอกความถี่คร่าว ๆ ว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละคำจะมีระดับความถี่ดังนี้

สรุปตรรกศาสตร์ม.4

สรุปตรรกศาสตร์ม.4 เนื้อหา ม.ปลาย

ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษา โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งโดย อริสโตเติล

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ หน่วยการเรียนรู้ ค่าสัมบูรณ์ เรื่อง สมการค่าสัมบูรณ์พหุนามตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลิตขึ้นเพื่อให้ครูในโรงเรียนทั่วประเทศได้ใช้ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหารวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มากขึ้น

การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ ในชีวิตประจำวันของเราเนียะเราจะพบเห็นตลอดเลยสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร้อยละ เช่นพวกป้ายต่างๆ โดยเฉพาะป้ายฉลากสินค้าลดราคา  เช่น รองเท้าคู่นี้ลดราคา 2%  หรือการโฆษณาข่าวสารต่างๆในทีวีโทรทัศน์เช่น  ปีนี้ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น  3%  เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นต้น นี่คือการประยุกต์หรือเหตุการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ร้อยละ