คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) ฟิสิกส์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave)คืออะไร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( electromagnetic wave ) คือ คลื่นชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลาง โดยอาศัยการเหนี่ยวนำกันระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทิศของสนามทั้งสองตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่

การเรียงสับเปลี่ยน และ การจัดหมู่

คณิตศาสตร์เชิงการจัด การเรียงสับเปลี่ยน และ การจัดหมู่ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คณิตศาสตร์เชิงการจัด (combinatorics) คือสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ ที่ศึกษากลุ่มของวัตถุจำนวนจำกัดที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขบางประการ และมักสนใจเป็นพิเศษที่จะ “นับ” จำนวนวัตถุในกลุ่มนั้น ๆ (ปัญหาการแจกแจง) หรืออาจหาคำตอบว่า วัตถุที่มีคุณสมบัติที่ต้องการนั้นมีอยู่หรือไม่ (ปัญหาสุดขอบ) การศึกษาเกี่ยวกับการนับวัตถุ บางครั้งถูกจัดให้อยู่ในสาขาความน่าจะเป็นแทน

5 เทคนิคนี้ช่วยให้เก่ง Grammar

ไวยากรณ์ ( Grammar ) ภาษาอังกฤษ นั้นมีทั้งกฏเกณฑ์และหลักการใช้งาน กฏทางไวยากรณ์บางครั้งสามารถที่จะมองข้ามได้เล็กน้อย (เช่น การพูด) แต่แน่นอนว่าการใช้กฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียในทักษะด้านการเขียนอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้น หากคุณต้องการมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ไวยากรณ์ (Grammar) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้าม

กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ( FDI )

กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ( FDI )

กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ( FDI ) เงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ไหน? เข้าไทยเยอะสุด คำถามน่าสนใจสะท้อนหลายแง่มุม หากให้ คำนิยาม “การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI )” คือ ขนาดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น อาจประกอบไปด้วย ลงทุนในธุรกิจในลักษณะถือหุ้นบุริมสิทธิ์ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป, การกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ, นำกำไรกลับมาลงทุน, ตะรางสารหนี้และสินเชื่อการค้าระหว่างธุรกิจในเครือ เป็นต้น  พบข้อมูลน่าสนใจ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้