เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ a an the ใช้ยังไง?

เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ a an the ใช้ยังไง?

การใช้ article (คำนำหน้านาม) ทั้งสามตัวนี้มีหลักการจำง่ายๆคือ นามขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ an นามขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้ a ส่วน The น้ำหน้าได้ทั้งสองเลย

การดำเนินการเวกเตอร์

การดำเนินการเวกเตอร์ การดำเนินการพีชคณิต พื้นฐานพีชคณิต (ไม่ใช่การหาอนุพันธ์) การดำเนินการในแคลคูลัสเวกเตอร์จะเรียกว่าพีชคณิตเวกเตอร์ ถูกกำหนดไว้สำหรับปริภูมิเวกเตอร์และได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กันทั่วโลกกับสนามเวกเตอร์และประกอบด้วย

สเกลาร์และเวกเตอร์ (Scalar and Vector)

 สเกลาร์และเวคเตอร์ (Scalar and Vector) ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ส าคัญมีอยู่ 2 อย่าง คือ ปริมาณสเกลาร์ และ ปริมาณเวคเตอร์ ปริมาณสเกลาร์(Scalar) คือ ปริมาณที่มีขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล (mass),

ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Scalar Product or Product)

ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Scalar Product or Product) ฟิสิกส์

ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Scalar Product or Product) ผลคูณเชิงสเกลาร์  หมายถึง  ผลคูณของเวกเตอร์ที่ได้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์  ซึ่งนิยามในสองมิติ  และสามมิติ  ได้ดังนี้

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์,วงกลม,ทางโค้ง)ฟิสิกส์ ม.ปลาย

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์,วงกลม,ทางโค้ง)ฟิสิกส์ ม.ปลาย

การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โพรเจกไทล์,วงกลม,ทางโค้ง)ฟิสิกส์ ม.ปลาย การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่‎ – กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับมวล แรง แรงพื้นฐาน แรงลัพธ์ น้ำหนัก สภาพเสมือนไร้น้ำหนัก แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา    แรงคู่ปฏิกิริยา ศูนย์กลางมวล ศูนย์ถ่วง