การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การดำเนินการของพหุนาม

การดำเนินการของพหุนาม

การดำเนินการของพหุนาม เอกลักษณ์ที่ถูกนำไปใช้บ่อยในการแก้สมการพหุนาม หรือ อสมการพหุนาม ถ้าน้องๆ รู้เอกลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้น้องๆ แก้โจทย์ได้ง่ายและเร็ว

มารู้จักกับ Noun (คำนาม) ใน ภาษาอังกฤษ

มารู้จักกับ Noun (คำนาม) ใน ภาษาอังกฤษ

Noun (คำนาม) คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน   สัตว์   สถานที่  สิ่งของ และนามธรรม   เช่น  student, policeman, dog, snake, airport, river, television, sugar, love, etc.

มารู้จักกับ Pronoun (คำสรรพนาม)

Pronoun คืออะไร ? Pronoun (คำสรรพนาม) คือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อความสะดวกและความกระชับในการใช้ภาษา อย่างเช่นคำว่า I, you, he, she, it, we, they, everyone, someone เป็นต้น ในภาษาอังกฤษ เมื่อเรากล่าวซ้ำถึงคำนามใด หรือเมื่อเรากล่าวถึงสิ่งที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งไหน เราจะเปลี่ยนไปใช้ pronoun แทน Pronoun พื้นฐาน 7 ตัวคือ I, you, he, she, it, we, they โดยทั้ง 7 ตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีหลายรูป เราจะต้องเลือกใช้รูปให้ตรงกับหน้าที่ในประโยค

 NOUNS AND PRONOUNS เรื่อง รูปพหูพจน์ของคำนาม

 NOUNS AND PRONOUNS เรื่อง รูปพหูพจน์ของคำนาม

Noun and Pronoun คำนามและคำสรรพนาม คำนาม (Noun)           คำนาม คือ ชื่อเรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และสิ่งที่เป็นนามธรรม                  เวลาพูดถึงคำนาม ให้เรานึกถึง ตัวเองก่อนอันดับแรกว่า ตัวเราเป็นอะไร ตัวเราเป็นคน แล้วให้สมมติ(หรือไม่สมมติก็ได้) ว่าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอยู่ สัตว์เลี้ยงนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ แล้วก็มีสิ่งของ มีสถานที่ที่เราชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้นึกถึงทั้งหมดนี้ คือคำนามในภาพรวม ตัวเรา(ซึ่งเป็นคน) เลี้ยงสัตว์ มีสิ่งของ มีสถานที่ และมีความชอบในสิ่งของหรือสถานที่นั้น(นามธรรม) ก็จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจคำนามได้ในมุมกว้างๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ นอกจากจำนวนเต็ม  เศษส่วน  และทศนิยมซ้ำ  ที่รู้จักและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย  แต่ก็ยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถใช้จำนวนดังกล่าวได้  เช่น เนื่องจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับ ผลคูณของความยาวของด้าน  เมื่อให้ X แทนความยาวของด้าน                         จะได้ว่า           X  •  X   =  3                         นั่นคือ            X2         =  3         ดังนั้น การหาความยาวของด้านจึงเป็นการหาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ นอกจากจำนวนเต็ม  เศษส่วน  และทศนิยมซ้ำ  ที่รู้จักและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย  แต่ก็ยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถใช้จำนวนดังกล่าวได้  เช่น เนื่องจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับ…

คณิตศาสตร์พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

คณิตศาสตร์พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนจริงระดับ ม.2 เป็นหนึ่งในเรื่องของระบบจำนวน โดยในหัวข้อนี้เราจะศึกษาเพียงจำนวนจริงเท่านั้น ไม่พิจารณาจำนวนจินตภาพ โดยหัวข้อนี้ถือเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดในหัวข้อต่าง ๆ ได้ เพราะเรื่องจำนวนจริง มีการประยุกต์ใช้และเป็นข้อสอบในหลาย ๆ สนามสอบ

เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน

เส้นขนาน‎ > ‎1 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน มุมภายนอก แบ่งตามความยาวของด้าน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (equilateral) มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมมุมเท่า นั่นคือมุมภายในทุกมุมจะมีขนาดเท่ากัน คือ 60° และเป็นรูปหลายเหลี่ยมปกติ [1] รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (isosceles) มีด้านสองด้านยาวเท่ากัน (ตามความหมายเริ่มแรกโดยยุคลิด ถึงแม้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะสามารถจัดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ด้วย เพราะมีด้านที่ยาวเท่ากันอย่างน้อยสองด้าน) และมีมุมสองมุมขนาดเท่ากัน คือมุมที่ไม่ได้ประกอบด้วยด้านที่เท่ากันทั้งสอง  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (scalene) ด้านทุกด้านจะมีความยาวแตกต่างกัน มุมภายในก็มีขนาดแตกต่างกันด้วย