ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 ตรีโกณมิติ

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ (Trigonometry) คืออะไร ตรีโกณมิติ (Trigonometry) คือ สาขาของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมุม, รูปสามเหลี่ยม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ เช่น ไซน์ และ โคไซน์ มีความเกี่ยวข้องกับเรขาคณิต แม้ว่าจะสรุปไม่ได้อย่างแน่ชัดว่า ตรีโกณมิติเป็นหัวข้อย่อยของเรขาคณิตศาสตร์ จากรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เรื่องส่วนต่างๆของวงกลม ในทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 ส่วนต่างๆของวงกลม วงกลม วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง บนระนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่นี้ว่า จุดศูนย์กลำงของวงกลม เรียกระยะที่เท่ากันนี้ว่า รัศมีของวงกลม จากรูป จุด O เป็นจุดคงที่ เรียกจุด O ว่า จุดศูนย์กลำง ของวงกลม จุด A อยู่บนเส้นรอบวง

พหุนามผลต่างกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามเป็นผลต่างของกำลังสอง

พหุนามผลต่างกำลังสอง

พหุนามผลต่างกำลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามเป็นผลต่างของกำลังสอง การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสองและมีตัวแปรเดียว  ที่แต่ละพจน์มี

เรื่องเซต

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่องเซต

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่องเซต แบบเต็มคาราเบล ความหมายของเซต เซตจำกัด และเซตอนันต์ เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์ ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์