ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน-คณิตศาสตร์ ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคณิตศาสตร์ ม.4 คู่อันดับ คู่อันดับประกอบด้วยสมาชิก 2 ตัว เขียนแทนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่ a เป็นสมาชิกตัวหน้าและ b เป็นสมาชิกตัวหลัง อันดับของสมาชิกถือว่าสำคัญ กล่าวคือการสลับที่กันระหว่างสมาชิกทั้งสองอาจทำให้ความหมายของคู่อันดับเปลี่ยนไปได้ สมบัติของคู่อันดับ (a,b) = (b,a) ก็ต่อเมื่อ a = b ถ้า (a,b) = (c,d) แล้วจะได้ a = c และ b = d ถ้า (a,b) ≠ (c,d) แล้วจะได้ a ≠ c หรือ b ≠ d หมายเหตุ : การเท่ากันของคู่อันดับ หมายถึง (x1, y1) = (x2,…

โจทย์เลขติวจำนวนจริงเรียนเลข ม.5 ก่อนสอบปลายภาค

โจทย์เลขติวฟรีเรื่อง #จำนวนจริง โจทย์โหดขึ้น ก่อนสอบปลายภาค ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มีหน่วยย่อย ดังนี้ คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ กราฟของความสัมพันธ์ การประยุกต์ของกราฟ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่างๆ บางชนิด แบบต่างๆ ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน การบวก การลบ การคูณ การหาร และการคูณด้วยจำนวนจริงของฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 – การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ   หัวข้อนี้จะทบทวนเกี่ยวกับ แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิรูปวงกลม และแผนภูมิแท่ง

สถิติและข้อมูล เบื้องต้นสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สถิติและข้อมูล เบื้องต้นสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติ คืออะไร คำว่า สถิติ (Statistics) มีความหมาย 2 แบบด้วยกัน ความหมายแรก คือ ‘สถิติศาสตร์’ ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการตัดสินใจ หรือการคาดคะเนข้อมูลบาง

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (เทอม1 และเทอม 2 )

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (เทอม1 และเทอม 2 ) เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรม

TCAS66 สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนวิศวะฯ

TCAS66 สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนวิศวะฯ

ข้อสอบ TPAT 3 จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, และเคมี ความถนัดในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ วิธีการคิดแบบวิศวกร การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม รวมถึงการเขียนแบบเชิงวิศวกรรม

วงจรไฟฟ้า – ไฟฟ้าทางฟิสิกส์

วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (electric current)  กระแสไฟฟ้า (electric current) กระแสไฟฟ้าคืออะไร ” จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะพบว่ามีสาเหตุมาจากการไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้จะมี