เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์

เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์

จำลองทางคณิตศาสตร์ หรือ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) สำหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีหลากหลายรูปแบบ ดังที่กล่าวในมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ว่า สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.2     ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา

พื้นฐานทางเรขาคณิต

พื้นฐานทางเรขาคณิต

พื้นฐานทางเรขาคณิต เรื่อง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม ในทางคณิตศาสตร์มีค่าบางค่าที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อความหมาย  โดยไม่ต้องให้นิยาม คำเหล่านี้เป็นคำอนิยาม  และในทางเรขาคณิตถือว่า จุด เส้นตรง และระนาบ เป็นคำอนิยาม จุด   ใช้เพื่อแสดงตำแหน่ง สัญลักษณ์ที่ใช้คือ .  และเขียนตัวอักษรกำกับไว้เพื่อต้องการระบุชื่อจุด

เลขยกกำลังเบื้องต้น

เลขยกกำลังเบื้องต้น

เลขยกกำลังเบื้องต้น สมบัติของเลขยกกำลัง เมื่อ a และ b แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์ m และn แทนจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง ถ้าจำนวนที่คูณตัวเองซ้ำกันหลาย ๆ ตัว เราจะเขียนจำนวนเหล่านั้นออกมาในรูปของเลขยกกำลัง โดยจำนวนที่คูณตัวเองซ้ำ ๆ จะเรียกว่า “ฐาน” และจำนวนตัวที่คูณ จะเรียกว่า “เลขชี้กำลัง” เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อน ๆ ลองนึกถึงการพับกระดาษ 1 แผ่น

ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills)

ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ก้าวสู่อนาคต

ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ทักษะดิจิทัลมีความสำคัญอย่างไร ในปี 2021 นี้ แต่ละองค์กรนั้นมองหาบุคคลที่มีทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยองค์กรยุคใหม่จะให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ถ้าคุณอยากเป็นที่ต้องการขององค์กรยุคใหม่แล้ว คุณจำเป็นจะต้องปรับตัวให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรนั้นๆ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านและหลักการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

รู้ก่อนติดตั้งระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าภายในบ้านอาจจะมีปัญหาได้ ซึ่งวันนี้เรามี 5 ขั้นตอนการติดตั้งระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาฝากกันครับ

เรียนคณะแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกและพื้นฐานอาชีพเมื่อเรียนจบแพทย์

เรียนคณะแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกและพื้นฐานอาชีพเมื่อเรียนจบแพทย์

คณะแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ทุกมหาลัยเป้าหมายหลักคือการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ ถ้าน้องตั้งใจเรียน มุ่งมั่น อดทน ไม่ว่าเรียนหมอมหาลัยไหน น้องประสบความสำเร็จแน่นอนครับ 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 6. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 7. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 8. คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 9. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 11. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 14. คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ที่มา: scholarship เรียนหมอในการสอบแพทย์ต้องเตรียมสอบอะไรบ้าง? GPAX/GPA: ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวัทยาลัย O-NET: วิทย์, คณิต, อังกฤษ, ไทย, สังคม GAT คือการสอบวัดความถนัดทั่วไป แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่…