มารู้จักกับเคมีอินทรีย์ (Organic chemistry)ในชีวิตประจำวัน

 ประวัติและความสำคัญของเคมีอินทรีย์         เคมีอินทรีย์ (organic chemistry)  ในสมัยก่อน  หมายถึง  การศึกษาสารประกอบที่ได้จากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต  เช่น  ควินินที่ใช้รักษาไข้มาลาเรีย  สกัดได้จากเปลือกของต้นซินโคนา  ถ่านหินและสารประกอบปิโตรเลียมต่าง ๆ ได้จากฟอสซิล  ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิต  จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1828  ได้มีนักเคมีชาวเยอรมัน  ชื่อ  Friedrich Wöhler  ได้ค้นพบวิธีเตรียมยูเรีย  (urea) ขึ้นในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งยูเรียนี้เป็นสารประกอบที่พบในปัสสาวะ  แต่เขาได้สังเคราะห์ขึ้นจากเกลืออนินทรีย์  คือ  แอมโมเนียมไซยาเนตดังสมการ

สารละลายกรด เบสในชีวิตประจําวัน

สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต *ตัวอย่างสารละลายกรดในชีวิตประจำวันและในสิ่งแวดล้อม   มีดังต่อไป

สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) วิชาเคมี ม.5

สมดุลเคมี หมายถึง สภาวะที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยน แปลงอีกแม้เวลาผ่านไป เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนั้นอยู่ในสมดุล (equilibrium) ทั้งนี้ การดำเนินไปของปฏิกิริยาไม่ได้สิ้นสุดลงแต่ระบบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า สมดุลไดนามิก

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ( Nuclear reaction)

ประเภทของปฏิกิริยานิวเคลียร์ การเกิดปฏิกิริยาของธาตุกัมมันตรังสี เรียกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

เคมีไม่ยาก เคล็ดลับเรียนเคมี

เคมี (chemistry) เคล็ดลับเรียนเคมี เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของสสาร โดยไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมี แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง

สมดุลไดนามิก (Chemistry Equilibrium)เคมี ม.ปลาย

สมดุลไดนามิก หมายถึง สมดุลที่มีการเคลื่อนที่ของอนุภาคอยู่ตลอดเวลา ระบบไม่หยุดนิ่ง อัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงผันกลับ(สมดุลเคมีเป็นสมดุลไดนามิก)

สมดุลทางเคมี (Chemical equilibrium)

ความหมายของสมดุลเคมี  สมดุลเคมี หมายถึง สภาวะที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยน แปลงอีกแม้เวลาผ่านไป เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาเคมีนั้นอยู่ในสมดุล (equilibrium) ทั้งนี้ การดำเนินไปของปฏิกิริยาไม่ได้สิ้นสุดลงแต่ระบบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า สมดุลไดนามิก

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของ ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของ ของแข็ง ของเหลว และ แก๊ส 1.น้ำแข็งแห้ง (dry ice) น้ำแข็งแห้ง เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid  carbon dioxide เตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูง

เรียนเคมีเรื่อง ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ (Solid Liquid Gas)

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ      สมบัติของของแข็ง               1. ปริมาตรคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะที่บรรจุ               2. มีรูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของภาชนะ               3. มีอนุภาคอยู่ชิดติดกันอย่างมีระเบียบ               4. สามารถระเหิดได้