สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ใน A-Level (เอเลเวล) TCAS66

สรุปวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ใน A-Level (เอเลเวล) TCAS66

สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา ใน A-Level (เอเลเวล) TCAS66 A-Level (เอเลเวล) 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

สารเคมีประจำบ้านที่อันตรายควรเก็บให้ห่างจากเด็ก

สารเคมีประจำบ้านที่อันตรายควรเก็บให้ห่างจากเด็ก

สารเคมีอันตรายได้ เพราะของใช้รอบตัว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันก็มีสารเคมีอันตรายปะปนอยู่ และ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย ซึ่งควรระมัดระวังตัวเองให้ดีก่อนใช้งาน

สารเคมีในชีวิตประจําวัน มีอะไรบ้าง

สารเคมีในชีวิตประจำวัน

ในชีวิตประจำวัน เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ

อินเตอร์เน็ตเร็วเท่าไหร่ถึงจะพอ

มาดูระดับอินเทอร์เน็ตความเร็วเท่าไหร่และใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

สำรวจการใช้งาน ถ้าอยากรู้ว่า เราต้องสมัครอินเตอร์เน็ตเร็วเท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับการใช้งาน ให้เราสำรวจง่าย ๆ ว่าการใช้งานพร้อม ๆ กันสูงสุดคือเท่าไหร่

เคมี ม.5 เคมีไฟฟ้า-การหาเลขออกซิเดชัน

 เลขออกซิเดชันหรือสถานะออกซิเดชัน (Oxidation State) คือค่าประจุของแต่ละอะตอม (ถ้าถือว่าการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์) ในโมเลกุล โดยมีหลักการในการกำหนดเลขออกซิเดชันดังนี้

มวลและน้ำหนักของสาร (Atomic Mass)

เคมีปริมาณสารสัมพันธ์‎ -มวลและน้ำหนักของสาร (Atomic Mass)

มวลและน้ำหนักของสาร         มวลของสาร คือ ปริมมณที่ขึ้นอยู่กับเนื้อของสาร ซึ่งมีค่าคงที่เสมอ         น้ำหนักของสาร คือ แรงดึงดูดของดลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมากน้ำหนักก็จะมากตาม วัตถุที่มีมวลน้อยน้ำหนัก็จะน้อยตาม นั่นคือน้ำหนักของสารแปรผันโดยตรงกับมวลของสาร

ปริมาณสารสัมพันธ์‎-มวลโมเลกุล (Molecular Mass)เคมีม.ปลาย

ปริมาณสารสัมพันธ์‎-มวลโมเลกุล (Molecular Mass)           เนื่องจากโมเลกุลของสารต่างๆ มีขนาดเล็กมาก ในทางปฏิบัติการหามวลโมเลกุลจึงไม่สามารถจะชั่งได้ แต่จะใช้ค่าการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับมวลอะตอม โดยเปรียบเทียบว่าสารนั้นมีมวลเป็นกี่เท่าของธาตุมาตรฐาน ในปัจจุบันใช้  12C เป็นมาตรฐาน โดยถือว่า 1/12 มวลของ C-12  1 อะตอม เท่ากับ 1 หน่วยมาตรฐาน หรือ 1 amu ซึ่งมีมวลเท่ากับ 1.66 x10-24 กรัม ดังนั้น มวลโมเลกุล จึงหมายถึง ตัวเลขที่บอกให้ทราบว่าสารใดๆ 1 โมเลกุล มีมวลเป็นกี่เท่าของ  1/12 มวลของ  C-12  1 อะตอม หรือเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้

มาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง เจลล้างมือหรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่าง?

ปฏิกิริยาดูดความร้อนและคายความร้อน

ปฏิกิริยาดูดความร้อนและคายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารแล้วได้สารใหม่ ในกระบวนการ