สารละลาย (solution) สารละลายคืออะไร ?เคมี ม.ปลาย

สารละลายคืออะไร ? สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน สารละลายแบ่งส่วนประกอบได้ 2 ส่วนคือ ตัวทำละลาย : สารที่มีความสามารถในการทำให้สารอื่นๆ ละลายได้ โดยไม่ทำปฏิกิริยาเคมี ตัวละลาย : สารที่ถูกตัวทำละลายทำให้ละลาย

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ ในปัจจุบัน และขยะวัสดุสังเคราะห์ที่รีไซเคิลได้

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก        พลาสติกนับวําเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคต้องการความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ประกอบการจึงให้ความสําคัญในการใช้วัสดุพลาสติกมาเป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย มีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก คุณสมบัติของพลาสติกเป็นสารสังเคราะห์จําพวกโพลิเมอร์ประกอบด้วยสารหลายอย่างโดยใช้กรรมวิธีดัดแปลงให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่น กันการซึมของอากาศ น้ำ หรือไขมัน ทนต่อความร้อนหรือเย็น ทนกรดหรือด่าง โดยทั่วไปพลาสติกมีน้ำหนักเบา ไม่นําความร้อน ไม่นําไฟฟ้า ทําให้มีรูปร่างและขนาดต่างๆ ได้

สารและการเปลี่ยนแปลง เคมี ม.ปลาย

สารและการเปลี่ยนแปลง สาร และ สมบัติของสาร         สสาร ( Matter ) หมายถึงสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และ สามารถสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ดิน น้ำ อากาศ ฯลฯ ภายในสสารเป็นเนื้อของสสาร เรียกว่า สาร ( Substance ) สาร ( Substance ) คือ สสารที่ทราบสมบัติ หรือ สสารที่จะศึกษา ดังนั้นจึงเป็นสสารที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีสมบัติของสาร

ปริมาณสัมพันธ์ คลังความรู้ เคมี ม.ปลาย

ปริมาณสารสัมพันธ์  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างมวลหรือน้ำหนักของธาตุต่าง ๆ ของสารประกอบในปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์มีประโยชน์ในแง่ของการคาดคะเนปริมาณของสารที่ต้องใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ  

ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี-เคมี ม.ปลาย

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ประเภทของสารเคมีสารเคมีมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีสมบัติแตกต่างกัน สารเคมีจึงจําเป็นต้องมีฉลากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารเคมีเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บ การนําไปใช้ และการกําจัด โดยฉลากของสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการควรมีข้อมูล ดังนี้

ความหมายของพันธะเคมี (Chemical compound) เคมี ม.ปลาย

ความหมายของพันธะเคมี พันธะเคมีคือ แรงยึดเหนี่ยวที่อยู่ระหว่างอะตอมซึ่งทำให้อะตอมต่าง ๆ เข้ามาอยู่รวมกันเป็นโมเลกุลได้ การสร้างพันธะเคมีของอะตอมเกิดขึ้นได้ เนื่องจากอะตอมต้องการจะปรับตัวให้ตนเองมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 หรือให้ใกล้เคียงกับการครบ 8 ให้มากที่สุด (ตามกฎออกเตต) ดังนั้นจึงต้องอาศัยอะตอมอื่น ๆ มาเป็นตัวช่วยให้อิเล็กตรอนเข้ามาเสริม หรือเป็นตัวรับเอาอิเล็กตรอนออกไป และจากความพยายามในการปรับตัวของอะตอมเช่นนี้เองที่ทำให้อะตอมมีการสร้างพันธะเคมีกับอะตอมอื่น ๆ

ความแรงของกรดและเบส เคมี -ม.ปลาย

ความแรงของกรดและเบส คู่กรด – เบส คือ สารที่เป็นคู่กรด-เบสกัน H + ต่างกัน 1 ตัว โดยที่ คู่กรดจะมี H + มากกว่าคู่เบส 1 ตัว

ทฤษฏี กรด-เบส ในเรื่อง สารละลายอิเล็กทรอไลต์และนอนอิเล็กทรอไลต์ เคมี ม.5

อิเล็กทรอไลต์ (Electrolyte) หมายถึง สารที่เมื่อละลายในน้ำจะนำไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีไอออนเคลื่อนที่อยู่ในสารละลาย สารละลายอิเล็กทรอไลต์นี้อาจเป็นสารละลายกรด เบส หรือเกลือก็ได้ ตัวอย่างเช่น สารละลายกรดเกลือ (HCl) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลายของเกลือ KNO3 เป็นต้น โดยในสารละลายดังกล่าวประกอบด้วยไอออน H+ , Cl– , OH– , K+ และ NO3– ตามลำดับ

ติวเนื้อหาเคมี-พอลิเมอร์ ม.ปลาย

พอลิเมอร์ 1 พอลิเมอร์ธรรมชาติ และ พอลิเมอร์สังเคราะห์          พอลิเมอร์  (Polymer)  เป็นสารที่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่