พันธะเคมี (Chemical Bonding)

พันธะเคมี (Chemical Bonding)-เคมีม.ปลาย

 พันธะเคมี (Chemical Bonding) พันธะเคมี คือ แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นจากการดึงดูดเข้าหากันระหว่างอนุภาคมูลฐานหรืออะตอม (Atom) ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างเสถียรภาพในระดับโมเลกุล จนเกิดเป็นสสารหรือสารประกอบที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้นในธรรมชาติ . พันธะไอออนิก (Ionic Bond) 

เคมี ม.6 เรื่องพอลิเมอร์ เคมี ม.ปลาย

เคมี ม.6 เรื่องพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ (polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ของสาร (repeating unit) ที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมี เรียกว่า พันธะโควาเลนต์ (Covalent bond) 1.มอนอเมอร์(monomer) คือ หน่วยเล็กๆ ในพอลิเมอร์

พันธะเคมี(Chemical Bond)

พันธะเคมี(Chemical Bond)

พันธะเคมี(Chemical Bond) พันธะเคมี (Chemical Bonding) คือ แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคมูลฐานหรืออะตอม (Atom) ซึ่งเป็นการดึงดูดเข้าหากัน เพื่อสร้างเสถียรภาพในระดับโมเลกุล

เคมีอินทรีย์  (Organic Chemistry)-เคมี ม.6 ออนไลน์

เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) สารประกอบอะโรมาติก คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวที่มีคาร์บอนต่อกันเป็นวง มีจำนวน อิเล็กตรอนเป็น 4n+2 เมื่อ n = 1, 2,3 และอิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่อยู่ประจำที่ สารที่เราคุ้นเคยได้แก่ เบนซีน (benzene) มีสูตรเคมี คือ C₆H₆ ซึ่งคาร์บอนทั้งหกอะตอมต่อกันเป็นหกเหลี่ยมและคาร์บอนทุก ๆ อะตอมอยู่ในระนาบเดียวกันและมีจำนวน 6 อิเล็กตรอน

โมลและสูตรเคมี-เคมีม.ปลาย

โมลและสูตรเคมี-เคมีม.ปลาย

โมลและสูตรเคมี โมล (mole หรือ mol) เป็นหน่วยเรียกในระบบ SI โดยสัญลักษณ์ของโมล คือ mol หมายถึง ปริมาณสารที่ประกอบไปด้วยอนุภาค (อะตอม โมเลกุล หรืออนุภาคอื่น) เท่ากับจำนวนอะตอมของไอโซโทป C-12 จำนวน 12 กรัม ซึ่งได้ว่า 1 mole = 6.02 x 1023 อนุภาค = Avogadro’s number

เคมีไฟฟ้า

 เคมีไฟฟ้า(Electrochemistry) เคมี ม.ปลาย

 เคมีไฟฟ้า(Electrochemistry) เคมี ม.ปลาย โดยปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Reaction) ก็คือ ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของสาร โดยปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าสามารถแยกออกเป็นปฏิกิริยาย่อย (หรือที่เรียกว่า ครึ่งปฏิกิริยา) ได้ 2 ปฏิกิริยา ได้แก่ ครึ่งปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอน เรียกว่า ปฏิกิริยาออกซิเดซัน ครึ่งปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน เรียกว่า ปฏิกิริยารีดักซัน

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reaction rate)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reaction rate) ปฏิกิริยาเคมี คือ กระบวนการเปลี่ยนของสารตั้งต้นไปเป็นสารใหม่ โดยปริมาณสารตั้งต้นจะลดลง และปริมาณสารใหม่จะเกิดขึ้น และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป  โดยสามารถเขียนให้เข้าใจง่ายด้วยสมการเคมี ปฏิกิริยาเคมีจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

สมบัติของแก๊ส

สมบัติของแก๊ส-เคมีม.ปลาย

สมบัติของแก๊ส โดยทั่ว ไปสสารแบ่งออกเป็ น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สถานะแก๊สเป็นสถานะที่ง่ายที่สุดที่สามารถอธิบายได้ท้งัทางทฤษฎีและทางการทดลองการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของ

ปริมาณสารสัมพันธ์-เคมีออนไลน์

ปริมาณสารสัมพันธ์-เคมีออนไลน์

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณของสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีจากสมการนั้นๆมวลอะตอม (atomic mass) คือ ตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบมวลจริงของธาตุ 1 อะตอมกับมวล มาตรฐาน คือ C-12 เป็นธาตุมาตรฐาน

การจัดธาตุในตารางธาตุ-เคมีออนไลน์

การจัดธาตุในตารางธาตุ ในตารางธาตุมาตรฐาน ธาตุแต่ละตัวถูกจัดเรียงจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่างตามเลขอะตอม (Atomic Number) หรือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุ โดยตารางธาตุในปัจจุบันแบ่งธาตุทั้งหมดออกเป็น 18 หมู่ (Group) ตามแนวดิ่ง โดยธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันจะถูกจัดจำแนกให้อยู่ในหมู่เดียวกัน จากการจัดเรียงเวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence Electron) หรือมีจำนวนอิเล็กตรอนในวงนอกสุดเท่ากัน ทั้ง 18 หมู่ในตารางธาตุมีสัญลักษณ์เป็นตัวเลขโรมันหรือเลขอารบิก จาก 1 ถึง 18 และตัวอักษร เช่น IA หรือ 1A