Connective (คำเชื่อม)-ติวภาษาอังกฤษ

การใช้ตัวเชื่อม (Connective words) หน้าที่ของ Connective (คำเชื่อม) คือ การเชื่อมประโยค หรือ เชื่อมคำ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์ Connective words หรือ Connectors แปลว่า “สันธาน” หมายถึง “คำที่ใช้เชื่อมคำ (Words) กลุ่มคำ (Phrases) หรือประโยค (Sentences) เข้าด้วยกัน และให้เข้าใจไว้ด้วยว่า คำที่จะใช้ Connectors สามารถเป็นแบบคล้อยตามหรือขัดแย้งกันได้ อาทิเ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG  ในเนื้อหา ม.ปลาย ข้อสอบ TGAT ENG คืออะไร? GAT (General Aptitude Test) คือ ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบTCAS66

มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบ TCAS66 เป็นเรื่องแน่นอนอยู้แล้วว่า การที่จะชนะข้อสอบ GAT ENG ได้ คือการจำศัพท์และรู้แนวข้อสอบไว้ให้มากที่สุด แต่อย่าลืมว่าในการสอบนั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เสริมด้วย ทั้งเวลาสอบและการแบ่งพาร์ทต่าง ๆ

เทคนิคในการฝึกภาษาอังกฤษ เก่งไว ที่ใครก็ทำได้++

เทคนิคในการฝึกภาษาอังกฤษ เก่งไว ที่ใครก็ทำได้ เทคนิคการฝึกออกเป็น 4 ส่วน ไม่ได้แยกตาม 4 ทักษะนะ แต่เราต้องไปแยกย่อยในนี้กันต่อเองค่ะ ทักษะที่ว่าก็คือ

ประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม Who, When, Where, Why, What, Whom, How

ประโยคคำถาม Who, When, Where, Why, What, Whom, How  ประโยคคำถาม (Question sentence) เป็นประโยคที่ใช้ถามเพื่อต้องการคำตอบจาก ผู้ที่เราสนทนาด้วย ประโยคคำถามมี 4 ชนิด คือ

คำนามในภาษาอังกฤษให้กลายเป็นคำคุณศัพท์ ภาษาอังกฤษม.ปลาย

  คำนามในภาษาอังกฤษให้กลายเป็นคำคุณศัพท์   วิธีแปลงคำศัพท์หนึ่งๆ ให้กลายเป็น part of speech

สรุปรูปแบบของประโยค past continuous

สรุปรูปแบบของประโยค past continuous ภาษาอังกฤษออนไลน์

Past Continuous Tense คือ ประโยคอดีตกาลต่อเนื่อง ที่ใช้สื่อสารถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีด สิ้นสุดลงไปแล้ว ซึ่งจะแตกต่างจาก Past Simple Tense

มาดูดิวโอลิงโก (Duolingo) English Test แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

Duolingo คืออะไร Duolingo คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test นั่นคือ ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามความสามารถของคนสอบ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด)