How about / What about ใช้ต่างกันอย่างไร ?

เรามาศึกษาความแตกต่างของสองคำนี้กันดีกว่า How about….. ใช้กับการแนะนำ ถามความคิดเห็น หรือ ให้ข้อเสนอแนะบางอย่าง เป็นการชักชวนผู้ฟังไปด้วย ( Suggestion , Advice , Recommendation ) เช่น

Tense รูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา- พื้นฐานภาษาอังกฤษ

Tense คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา ที่แสดงให้เราทราบว่าการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งเรื่อง tense นี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราใช้ tense ไม่ถูก เราก็

Future Simple Tense -ภาษาอังกฤษ

 Future Simple Tense คือ ประโยคที่พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยมีคำหรือวลีบอกเวลาอยู่ด้วย อันเป็นการคาดหมายล่วงหน้า ให้คำมั่นสัญญา หรือแสดงความตั้งใจเอาไว้

การเชื่อมความด้วย and – CONNECTING IDEAS-ภาษาอังกฤษ

การเชื่อมความด้วย and – แบบรวม ได้แก่and และคำที่มีความหมายคล้าย and มาใช้เชื่อมเพื่อให้เป็น Compound Sentence ได้แก่คำต่อไปนี้

Grammar หลักการใช้ Modal Verbs (กริยาช่วย)-ภาษาอังกฤษ

Modal Auxiliaries Modal verbs คือ กริยาช่วย แต่ Modal verbs เป็นกริยาช่วยที่พิเศษนิดนึงตรงที่มันมีความหมายในตัวของมันเอง เพราะโดยปกติแล้วกริยาช่วยจะมีหน้าที่แค่ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ แต่จะไม่มีความหมาย แต่ Modal verbs จะแตกต่างออกไปคือ จะมีความหมายในตัวของมันเอง กลุ่มของ Modal verbs ที่ควรรู้จักคือ shall, should, will, would, can, could, may, might และ must ก่อนที่จะไปดูความหมายและการใช้ของแต่ละตัว เรามาดูหลักการใช้ที่มีเหมือนกัน คือ

หลักการใช้ Past Simple Tense -ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต และจบลงแล้วในอดีตก่อนที่จะพูดประโยคนี้ มักจะมีคำ (word) กลุ่มคำ (Phrase) หรือประโยค (Clause) ที่แสดงความเป็นอดีตกำกับไว้เสมอ

การใช้ประโยคอธิบายเหตุการณ์ในอดีต (Past simple tense)

เนื้อหาเรื่อง การใช้ประโยคอธิบายเหตุการณ์ในอดีต (Past simple tense) Past Simple Tense คือประโยคที่ใช้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว และจบลงแล้ว   ขอให้สังเกตความแตกต่างระหว่างประโยคที่ที่ใช้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับประโยคที่ใช้อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจบลงแล้ว ในอดีต