สัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต

สัญลักษณ์พื้นฐานเกี่ยวกับเซต เซต (Set) คืออะไร ? เซต คือ กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ โดยเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดจะสามารถบอกได้แน่นอน ว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม มักใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ในการกล่าวถึงเซต เช่น กลุ่มของประเทศในเอเชีย ตัวอย่างเซต เช่น  เซตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ใช่เซต เช่น เซตของคนหน้าตาดี (เพราะไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าแต่ละคนอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มนี้) สมาชิก คือ สิ่งที่อยู่ในเซต โดยใช้สัญลักษณ์ ∈ แทนคำว่า “เป็นสมาชิก” หรือ “อยู่ใน” เช่น ถ้า 7 เป็นสมาชิกของเซต A จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 7 ∈ A วิธีการเขียนเซตรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเซต เราจะสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแจกแจงสมาชิก เขียนสมาชิกทุกตัวของเซต โดยใช้ { } ครอบสมาชิกของเซตทั้งหมด และใช้สัญลักษณ์ , เพื่อแยกสมาชิกแต่ละตัว เช่น {ม่วง, คราม, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง,…

เซตมีกี่ชนิด ?

เซตมีกี่ชนิด ?

เซตมีกี่ชนิด ? เซตจะถูกแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เซตจำกัดและเซตอนันต์ โดยจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ เซตจำกัด เซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก (บอกจำนวนได้) เช่น A = {1, 2, 3, 4} ก็คือ เซต A มีสมาชิกทั้งหมด 4 ตัว นั้นก็คือบอกจำนวนได้ จึงเป็นเซตจำกัด

ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เรื่อง ตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติ คำว่า “ตรีโกณมิติ” ตรงกับคำ ภาษาอังกฤษ “Trigonometry” หมายถึง การวัด รูปสามเหลี่ยมได้มีการนำความรู้วิชาตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทาง พื้นที่ มุม และทิศทางที่ยากแก่การวัดโดยตรง เช่น การหาความสูงของภูเขา การหาความกว้างของแม่น้ำ เป็นต้น              จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีมุม C เป็นมุมฉาก

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram)

เซต (Set)เรื่องแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram)

แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler diagram) การเขียนแผนภาพเวนน์–ออยเลอร์             การเขียนแผนภาพเวนน์–ออยเลอร์มักเขียนแทนเอกภพสัมพัทธ์U ด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือรูปปิดใดๆ ส่วนเซต A,B,C,D,… ซึ่งเป็นเซตย่อยของ Uอาจเขียนแทนด้วยวงกลมหรือวงรีหรือรูปปิดใดๆโดยให้ภาพที่แทนเซตย่อยอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แทนเอกภพสัมพัทธ์

เรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลสูงสุด

เรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลสูงสุด เคล็ดลับเก่งคณิตศาสตร์ ? ให้ได้ผลสูงสุด 1. สนใจ สูตร และคำนิยามต่างๆ ของคณิตศาสตร์ ห้ามมองข้ามนิยามโดยเด็ดขาด ! เพราะการที่น้องจะเรียนเลขให้เก่งได้นั้น พื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สูตรทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรมาตรฐานหรือสูตรลัด

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 อัพเดท

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 อัพเดท

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่ ตามหลักสูตรของ สสวท. ครับ เนื้อหาแบ่งเป็น คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ไม่มีคณิตศาสตร์เพิ่มเติม แต่บางโรงเรียนก็อาจจะเสริมบางเรื่องนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ครับ รายละเอียดของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.3 

ภาคตัดกรวย (Conic Section) เรื่องวงกลม และ วงรี

ภาคตัดกรวย (Conic Section) เรื่องวงกลม และ วงรี

ภาคตัดกรวย (Conic Section)-เรื่องวงกลม ความชันของเส้นตรง (Slope : m) คือ อัตราส่วนระหว่างค่า y ที่เปลี่ยนแปลงไป ต่อค่า x ที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ สัญลักษณ์ m โดยค่า m อาจะเป็นบวก หรือลบ หรือเป็นศูนย์ก็ได้

เวกเตอร์ (vector)

เวกเตอร์ (vector)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

เวกเตอร์ (Vector) ในกรณีที่ง่ายที่สุดคือวัตถุทางคณิตศาสตร์ที่มีขนาดและทิศทาง ตัวอย่างเช่นในรูปทรงเรขาคณิตและในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเวกเตอร์เป็นส่วนกำกับของเส้นตรงในปริภูมิแบบยุคลิด (หรือบนระนาบ)

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 (Mathematical Logic ) ในเรื่องตรรกศาสตร์นี้ เราจะสนใจหาว่า ประโยคต่างๆ เป็นจริง หรือ เท็จแต่ก่อนอื่น ต้องรู้ว่า ไม่ใช่ทุกประโยค ที่จะเอามาหาความจริงได้