ลำดับเลขคณิต (arithmetic sequence)-เลข ม.5

ลำดับเลขคณิต (arithmetic sequence) คือลำดับของจำนวนซึ่งมีผลต่างของสมาชิกสองตัวที่อยู่ติดกันในลำดับเป็นค่าคงตัว ตัวอย่างเช่น ลำดับ 3, 5, 7, 9, 11, 13, … เป็นการก้าวหน้าเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ 2 ถ้าหากพจน์เริ่มต้นของการก้าวหน้าเลขคณิตลำดับหนึ่งคือ a1 และมีผลต่างร่วมของสมาชิกที่อยู่ติดกันเท่ากับ d ดังนั้นพจน์ที่ n ของลำดับนี้คือ  an = a1 + (n−1)d

ทฤษฎีบททวินาม (Binomial theorem) -เลขออนไลน์

ทฤษฎีบททวินาม  ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสูตรของการกระจาย    (  x  +  y  )2      เมื่อ  x, y  เป็นจำนวนจริงใดๆ  และ  n  เป็นจำนวนเต็มบวก

กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming)เบื้องต้นคณิตศาสตร์ออนไลน์

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) หมายถึง ในการทำการ  ประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์ มี  ความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำได้ปริมาณบางอย่างมีค่ามาก    ที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด เช่นนำมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยที่  มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อยที่สุดในการดำเนิน  งาน  

คณิตศาสตร์(สถิติศาสตร์)เบื้องต้น

สถิติศาสตร์สถิติศาสตร์ (อังกฤษ: Statistics มาจากคำในภาษาละตินใหม่ statisticum (เกี่ยวกับรัฐ)) คือศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมมา (หรือเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์) ที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลข

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)-คณิตออนไลน์

สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS) สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย มีเนื้อหาดังนี้