สรุปทฤษฎีจำนวน (Number Theory) คณิตศาสตร์ออนไลน์

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory) นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc เรียก n ว่าตัวหารหนึ่งของ m   สัญลักษณ์ n|m หมายถึง n หาร m ลงตัว   n|/m หมายถึง n หาร m ไม่ลงตัว

เรื่องการเท่ากันของเซต

เซต(Set)‎ เรื่องการเท่ากันของเซต ม.ปลาย-คณิตศาสตร์ม.ปลาย

การเท่ากันของเซต การเท่ากันของเซต เซตที่จะเท่ากัน คือ เซตที่เหมือนกันทุกอย่าง นั้นคือ มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน และ สมาชิกทุกตัวเหมือนกัน เช่น

ฟังก์ชันพหุนาม (polynomial function)

ฟังก์ชันพหุนาม (polynomial function) คณิตศาสตร์ ความรู้ ม.ปลาย

ฟังก์ชันพหุนาม (polynomial function) ฟังก์ชันพหุนาม Polynomial Function       พหุนาม คือนิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและค่าคงที่ โดยใช้การดำเนินการแค่ การบวก การลบ และการคูณ

คณิตศาสคร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions) ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1. ผลคูณคาร์ทีเชียน(Cartesian Product) นิยาม คูณคาร์ทีเชียน ของเซต A และ B คือ เซตคู่ลำดับ (a,b) ทั้งหมดโดยที่ a Î A และ b Î B เช่น A = { 1,2,3} , B = {4,5,6} และ A x B คือ ผลคูณคาร์ทีเชียนของเซต A และ เซต B ดังนั้น A x B = {(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(3,4),(3,5),( 3,6)} 2. ความสัมพันธ์ (Relation) หมายถึง เซตของคู่ลำดับ 2.1 ความสัมพันธ์จะมีขึ้นต้องมีเซตของคู่ลำดับ(Order Pairs)…

คณิตศาสตร์ ม.4 ตรรกศาสตร์-ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ

คณิตศาสตร์ ม.4 ตรรกศาสตร์-ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ คือ สัญลักษณ์หรือข้อความที่เมื่อเราเอาไปเติมใน “ประโยคเปิด” แล้วจะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประพจน์

ความรู้พื้นฐาน ประพจน์และค่าความจริงของประพจน์

ในการเชื่อมประพจน์นั้นบางครั้งจะต้องใช้ตัวเชื่อมหลายตัวมาเชื่อมประพจน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการหาค่าความจริงว่าควรที่จะเริ่มต้นที่ตัวใดก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการลำดับสัญลักษณ์ที่ “คลุมความ” มากที่สุดและรองลงมาตามลำดับ ตารางความจริง คือ ตารางที่สร้างขึ้นเพื่อใช้หาค่าความจริงของประพจน์