ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                                                                                     ปัญหา หมายถึง สถานการณ์ที่เผชิญอยู่และต้องการค้นหาคำตอบ โดยที่ยังไม่รู้วิธีการหรือขั้นตอนที่จะได้คำตอบของสถานการณ์นั้นในทันที

ตรรกศาสตร์-ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์-ด้วยการให้เหตุผลแบบอุปนัย

ความหมายของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  หมายถึง  กระบวนการการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และ /  หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง/ข้อความ/แนวคิด/สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจงความสัมพันธ์ หรือการเชื่อมโยง  เพื่อทำให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่

ประพจน์ (Propositions หรือ Statements)-ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ (Propositions/Statement) สิ่งแรกที่ต้องรู้จักในเรื่องตรรกศาสตร์คือ ประพจน์ ข้อความหรือประโยคที่มีค่าความจริง(T)หรือเท็จ(F) อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนข้อความรูป คำสั่ง คำขอร้อง คำอุทาน คำปฏิเสธ ซึ่งไม่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า จะเป็นข้อความที่ไม่เป็นประพจน์ สำหรับข้อความบอกเล่าแต่มีตัวแปรอยู่ด้วย ไม่สามารถบอกว่าเป็นจริงหรือเท็จจะไม่เป็นประพจน์ เรียกว่าประโยคเปิด

เรขาคณิตสองมิติ ( two – dimensional geometric figure ) คณิตออนไลน์

รูปเรขาคณิตสองมิติ ( two – dimensional geometric figure )  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  ตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูป  ได้แก่  กลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรง  กลุ่มนี้คือ “รูปหลายเหลี่ยม ( polygon )”  และกลุ่มที่มีขอบหรือด้านเป็นเส้นโค้งงอ  เช่น  รูปวงกลม  และรูปวงรี  เป็นต้น  กลุ่มนี้ไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ

วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ (Permutation and Combination) คณิตศาสตร์ออนไลน์

วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ คณิตศาสตร์ออนไลน์ วิธีเรียงสับเปลี่ยน  และวิธีจัดหมู่ (Permutation and Combination)

การปฏิบัติระหว่างเซตและ สัญลักษณ์

การปฏิบัติระหว่างเซตและ สัญลักษณ์-เซตเบื้องต้น

การปฏิบัติระหว่างเซต ปฏิบัติการระหว่างเซต คือ การนำเซตต่าง ๆ มากระทำกันเพื่อให้เกิดเป็นเซตใหม่ได้ ซึ่งทำได้ 4 วิธี คือ

ประเภทของเซตและความสัมพันธ์-เซตเบื้องต้น

ประเภทของเซตและความสัมพันธ์-เซตเบื้องต้น ประเภทของเซต 1.       เซตว่าง (Empty Set) คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย { } หรือ   (phi) เช่น

สับเซต และ เพาเวอร์เซต ( Subset and Power set) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สับเซต และ เพาเวอร์เซต สับเซต (subset) หรือ “เซตย่อย”  คือ เซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้น

การหารลงตัว (Divisibetity)-ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นคณิตออนไลน์

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การหารลงตัว (Divisibetity)                 บทนิยาม           ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ a 0 เรากล่าวว่า