รู้จักและอำนาจหน้าที่ของ ผู้ว่าฯ กทมกัน

ทำหน้าที่อะไร?           สำหรับตำแหน่ง ผู้ว่าฯกทม. มีผู้ดำรงตำแหน่งมาแล้วกว่า 16 คน ตลอด 49 ปี โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

ตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน

ตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน-คณิตศาสตร์รอบตัว

ความคิดเกี่ยวกับตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อกัน มนุษย์สังเกตปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องดาราศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องที่พบเห็นทุกวัน เริ่มตั้งแต่การขึ้น ตก ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่าง ๆ หากเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งดวงดาวต่าง ๆ เมื่อเทียบกับเวลาต่าง ๆ ในรอบปี เราจะพบกับสิ่งที่ชวนคิดหลาย ๆ อย่าง เช่น ดวงอาทิตย์ขึ้นตำแหน่งเดียวกันตลอดทั้งปีหรือไม่ ทำไมแต่ละวันดวงอาทิตย์จึงขึ้นจากขอบฟ้าไม่ตรงเวลาเดียวกัน ความคิดในเรื่องทรงกลมท้องฟ้าที่มองเห็นทำให้เกิดจินตนาการ และหาหนทางเรียนรู้ โดยใช้วิชาการทางคณิตศาสตร์

ระบบจำนวนเต็ม(Integer)คณิตศาสตร์พื้นฐาน

จำนวนซึ่งมนุษย์คิดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นจำนวนที่ใช้สำหรับนับสิ่งของ นับสัตว์เลี้ยง เมื่อนำจำนวนเหล่านี้มาเขียนเป็นเซต เรียกว่า เซตของจำนวนนับ โดยแทนชื่อเซตนี้ด้วย.. N .. คือ   N = {1, 2, 3, 4, 5}สมบัติของจำนวนนับ เมื่อนำจำนวนนับมาบวกกัน ผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนนับเสมอ สมบัติข้อนี้เรียกว่า สมบัติปิดของการบวก และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ด้วย “ ถ้า …. a  ∈ N และ.. b  ∈ N.. แล้ว.. a+b  ∈ N ”

เมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix)ของเมตริกซ์จัตุรัส คณิตศาสตร์ ม.4

เมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix) เมตริกซ์จัตุรัสที่ไม่มีตัวผกผันส าหรับการคูณ หรือ กล่าวคือ เมทริกซ์เอกฐานเป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีค่าตัวก าหนดหรือค่าดีเทอร์มิแนนต์เท่ากับศูนย์ เช่น

สรุปเมทริกซ์แบบต่าง ๆ คณิตศาสตร์ ม.4

เมทริกซ์แบบต่าง ๆ เมตริกซ์(Matrix) การเขียนจำนวนตัวเลขอาจเขียนในรูปแบบเฉพาะที่ตวัเลขแต่ละตวัมีตา แหน่งแน่ชดั เป็นกลุ่มเรียง แถวและหลกัอย่างเป็นระเบียบ เรียกกลุ่มตัวเลขนี้ว่าเมตริกซ์ สามารถสร้างให้กระทำเป็นระบบสอดคล้อง กันโดยกำหนดคุณสมบัติและการกระทำได้ด้วยการบวกลบ คูณและส่วนกลบั นอกจากนั้นนำไปคำนวณใน ลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าดีเทอร์มิแนนท์ปฏิบัติการเชื่อมโยงกนัและนำไปประยุกต์ ระบบสมการเชิง เส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมตริกซ์(Matrix)

เมทริกซ์ (Matrix) -การบวก ลบ และคูณเมทริกซ์ คณิตศาสตร์ ม.6

การบวก ลบ และคูณเมทริกซ์ การบวก ลบ และคูณเมทริกซ์ เราจะนำสมาชิกของเมทริกซ์แต่ละเมทริกซ์มาบวก ลบ คูณกัน ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้มีสมบัติและข้อยกเว้นต่างกันไป เช่น การบวกต้องเอาสมาชิกตำแหน่งเดียวกันมาบวกกัน เป็นต้น ต่อไปเราจะมาดูวิธีการบวก ลบ และคูณเมทริกซ์

บทสรุปเรื่อง เซต(Set) คณิตศาสตร์ออนไลน์

ประเภทของเซต 1.1) เซต เซต  เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น