ความสำคัญการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ทำไมต้องพิสูจน์?

ความสำคัญการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ทำไมต้องพิสูจน์?

ความสำคัญการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ทำไมต้องพิสูจน์? คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเป็นเหตุและผล และมีหลักการทางความคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อว่าผู้อ่านบทความนี้คงเคยได้ศึกษาวิชานี้ คงเคยได้ผ่านกระบวนการหนึ่งทางคณิตศาสตร์

ลิมิตอนันต์ของลำดับ (Limit Of Sequence)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ลิมิตของลำดับ, ลิมิตลำดับ, ลิมิตอนันต์ของลำดับ (Limit Of Sequence) มิตของลำดับ หมายถึง การพิจารณาลำดับที่ n ของลำดับอนันต์ เมื่อ n มีค่ามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด

ชนิดของลำดับ(Sequences )

ชนิดของลำดับ(Sequences )- คณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.ปลาย

ลำดับ ( Sequence ) คือ เซตของจำนวนหรือตัวเลขที่เรียงกันเป็นระเบียบและมีเงื่อนไข เช่น ลำดับของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ก็จะสามารถเขียนได้เป็น 1, 2, 3, 4, … โดยตัวเลขเหล่านี้ เรียกว่า พจน์ ( Term ) เซตของลำดับจะเขีบยแทนด้วย a1,a2,a3 , . . an

การแยกตัวประกอบ พหุนามดีกรีสอง

การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองที่มีตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสองและมีตัวแปรเดียว  ที่แต่ละพจน์มี           สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม                   ตัวอย่าง   ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว                                            3×2+ 4x + 5 , 2×2– 6x – 1 , x2– 9 , y2+ 3y – 7 , -y2+ 8y                     พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว คือ พหุนามที่เขียนในรูป  ax2 + bx + c  เมื่อ  a , b , c             เป็นค่าคงตัวที่  a ≠ 0  และ  x  เป็นตัวแปร          การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว                      ในรูป  ax2 + bx + c  เมื่อ  a , b  เป็นจำนวนเต็ม และ  c  =  0…

ลําดับและอนุกรมแบบสรุปย่อ ม.ปลาย

คณิตศาสตร์ ม.5 ลําดับและอนุกรมแบบสรุปย่อ เลขม.ปลาย

คณิตศาสตร์ ม.5 เนื้อหา ลำดับและอนุกรมแบบสรุปย่อ ลำดับ หมายถึง ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ซึ่งลำดับนั้น เป็นจำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฏเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลำดับทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้น หมายถึง การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนั้น ได้แก่