การคูณจํานวนเชิงซ้อน และ การสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

การคูณจํานวนเชิงซ้อน และ การสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน ม.5-จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

จำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)-การคูณจำนวนเชิงซ้อนด้วยจำนวนเชิงซ้อน และ สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน ม.5

ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง บนระนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากัน

อัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก-ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ตรีโกณมิติ (Trigonometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 ค า คือ trigonon หมายถึง มุม 3 มุม และ metro หมายถึง การวัดในภาษาไทย ตรีโกณมิติมาจากค าว่า ตรี(แปลว่า สาม) โกณ (แปลว่า มุมหรือเหลี่ยม) มิติ (แปลว่า การวัด) ดังนั้น ตรีโกณมิติ หรือ Trigonometry จึงหมายถึง การวัดและหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ทฤษฎีบทปีหาโกรัสและสามเหลี่ยมคล้าย-ตรีโกณมิติ (Trigonometry)คณิตศาสตร์ ม.4

สามเหลี่ยมมุมฉาก                  คือ  สามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก (กาง  90  องศา)        บทกลับของทฤษฎีปี ทาโกรัส

สูตร ตรีโกณมิติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลังคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สูตร ตรีโกณมิติฟังก์ชันของมุมรอบจุด  1. ฟังก์ชัน      90o   +   A       ,         270o   +   A                  

คณิตศาสตร์

โดเมนและเรนจ์ ของฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ และแบบฝึกหัด-คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ม.4

มาดูเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ในหัวข้อ เรื่องโดเมนและเรนจ์ ของฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ และแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด ผลคูณคาร์ทีเซียน และคู่อันดับ ม.4

แบบฝึกหัด ผลคูณคาร์ทีเซียน และคู่อันดับ ม.4 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ผลคูณคาร์ทีเซียน 2. ผลคูณคาร์ทีเซียน(Cartesian  product) ให้  A  และ B   เป็นเซตสองเซตใด ๆ  ผลคูณคาร์ทีเซียนของ  A  และ  B เขียนแทนด้วย A×B (อ่านว่า A  ครอส B)  เป็นเซตของคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้