มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรื่องวงกลมหนึ่งหน่วย ติวเลขออนไลน์

มาเรียนคณิตตรีโกณมิติ (Trigonometry)ในเรื่อง วงกลมหนึ่งหน่วย นิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วย

ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)

มาติวเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม-เรื่องลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm)

เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) ระดับชั้น ม.5 เรื่อง ลอการิทึมแบบเนเปียร์ (Napierian logarithms)  ลอการิทึมธรรมชาติ (Natural logarithm) ลอการิทึมธรรมชาติ  หมายถึง  ลอการิทึมที่มีฐานเป็น e โดยที่ e เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนอตรรกยะจำนวนหนึ่งซึ่งมีค่าประมาณ 2.7182818 แสดงว่า  logex คือ  ลอการิทึมธรรมชาติ  นั่นเอง

มาติวเลขออนไลน์-เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ จาก เซต หนึ่ง (โดเมน) ไปยังอีกเซตหนึ่ง (โคโดเมน ไม่ใช่ เรนจ์) โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน ความคิดรวบยอดของฟังก์ชันนี้เป็นพื้นฐานของทุกสาขาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันกำลังสอง(Quadratic function) ฟังก์ชันพีชคณิตที่มีตัวแปรต้นกำลังศูนย์หรือหนึ่งนั้นเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น นอกเหนือจากนี้จะให้กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งในที่นี้เราจะศึกษาฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของพหุนามกำลังสอง

อสมการ

บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง อสมการ

การแก้อสมการ       บทนิยาม  อสมการ  คือ  ประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวน โดยมีสัญลักษณ์  <  , >  ,  ≤   ,  ≥     หรือ  ≠   แสดงความสัมพันธ์

ความน่าจะเป็น-การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และเหตุการณ์ คณิตศาสตร์ออนไลน์

ความน่าจะเป็น • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ : การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และเหตุการณ์

สรุปตรรกศาสตร์เบื้องต้น-คณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.4

สรุปตรรกศาสตร์เบื้องต้น-คณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.4 ตรรกศาสตร์ หมายถึง    ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์และเหตุผล การได้มาของผลภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดถือเป็นสาระสำคัญ ข้อความหรือการให้เหตุผลในชีวิตประจำวันสามารถสร้างเป็นรูปแบบที่ชัดเจนจน ใช้ประโยชน์ในการสรุปความ  ความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ตรรกศาสตร์เป็นแม่บทของคณิตศาสตร์แขนงต่าง ๆ และการประยุกต์

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด เรื่องการเชื่อมประพจน์

แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง-การเชื่อมประพจน์ ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ T หน้าประพจน์ที่เป็นจริง และเขียนสัญลักษณ์ F หน้าประพจน์ที่เป็นเท็จ