แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์

แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 -เรียนเลขออนไลน์

ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 โดยรวมแล้วเรียนอะไรบ้าง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ที่จะต้องเรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ (ตัวเชื่อม และ หรือ ถ้า…แล้ว… ก็ต่อเมื่อ นิเสธ) ตารางค่าความจริงของประพจน์ การสมมูล สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งประมาณ ครบทั้งบท

เรื่องเซต(set) ม.4

เรื่องเซต(set) ม.4 และรวมโจทย์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.ปลาย

เซต (Sets) ในวิชาคณิตศาสตร์ใช้ค าว่า “ เซต” ในการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแล้ว สามารถทราบได้แน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม และสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น

การทดลองสุ่ม (random experiment)

การทดลองสุ่ม (random experiment)-ความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ม.6

การทดลองสุ่ม (random experiment) การทดลองสุ่ม (random experiment)  คือ  การทดลองหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่า ในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้เหล่านี้

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

พื้นฐานคณิตศาสตร์-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละแบบก็มีการตั้งชื่อไม่เหมือนกัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลก็เป็นอีกรูป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตศาสตร์‎ ข-ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

ระยะทางระหว่างจุดสองจุด บนระบบพิกัดฉาก กำหนดจุด P 1 (x 1 ,y 1 )และจุด P 2 (x 2 ,y 2 ) อยู่บนเส้นตรง เดียวกัน การหาระยะทางระหว่างจุด P 1และ จุด P 2สามารถหาได้ตามเงื่อนไขของพิกัดจุด บนเส้นตรงดังนี้

ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง

ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง

ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง ความน่าจะเป็นจัดว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของสถิติ จำเป็นต้องมีความรู้ การนิยาม คุณสมบัติและทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงตัวแปรสุ่ม