การอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร-แคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus ) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปสูตร การอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร การอินทิเกรตบางทีเราไม่สามารถอินทิเกรตออกมาแบบตรงๆได้ จำเป็นต้องใช้เทคนิคบางอย่าง ซึ่งเทคนิคที่จะใช้ในวันนี้เรียกว่า เทคนิคการแทนค่าด้วยตัวแปร

คณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม-ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งโดยลำดับการเกิดของศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์สาขาอื่น ๆ และการแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแก้ปัญหาด้วย ผังงาน และหรือ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ผังงาน และหรือ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหา เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต-คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต หรือ ทฤษฎีบทการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว (อังกฤษ: fundamental theorem of arithmetic หรือ unique factorization theorem) ในคณิตศาสตร์และทฤษฎีจำนวน คือประโยคซึ่งกล่าวว่า จำนวนเต็มบวกทุกจำนวนที่มากกว่า 1 สามารถเขียนอยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะได้วิธีเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถเขียน

สมการพหุนาม

การแก้สมการพหุนามที่มีตัวแปรเดียว-สมการพหุนามคณิตศาสตร์ออนไลน์

การแก้สมการพหุนามที่มีตัวแปรเดียว สมการพหุนาม (polynomial equation ) ที่มีตัวแปรเดียวหมายถึงสมการที่อยู่ในรูป

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ-นิยามจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และเอกลักษณ์ตรีโกณมิติ

นิยามจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมหนึ่งมีขนาด 90° (π/2 เรเดียน) ในที่นี้คือ C ส่วนมุม A กับ B นั้นเปลี่ยนแปลงได้ ฟังก์ชันตรีโกณมิติกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านและมุมภายในรูปสาม เหลี่ยมมุมฉากในการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติสำหรับมุม Aเราจะกำหนดให้มุมใดมุมหนึ่งในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นมุม A เรียกชื่อด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมตามนี้

เครื่องมือวัดทางคณิตศาสตร์

มารู้ไม้โปรแทรกเตอร์ เครื่องมือวัดทางคณิตศาสตร์

ไม้โปรแทรกเตอร์เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดมุมระหว่างเส้นตัดกันสองเส้น วัดมุมเป็นองศาและวงกลมถูกกำหนดว่ามีขนาดเท่ากัน 360 องศา ไม้โปรแทรกเตอร์ที่รู้จักกันเร็วที่สุดได้รับการออกแบบในศตวรรษที่ 17 โดยชาวเรือที่ต้องการวางแผนหลักสูตรบนแผนที่เดินเรือ

การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

การบวกจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็มชนิดเดียวกัน หลักการ คือ ให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มนั้นมาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามชนิดของจำนวนที่นำมาบวกกัน

การกระทำของเซต (Set Operator )

มาดูเรื่อง การกระทำของเซต (Set Operator ) คณิตศาสตร์ ม.4

Set Operator ( การกระทำของเซต)  การดำเนินการของเซต ( Operation With set ) เป็นการสร้างเซตขึ้นมาใหม่จากการนำเซตที่กำหนดให้ มาดำเนินการตามต้องการ ซึ่งจะมีการดำเนินการหลายแบบ เช่น ยูเนียนของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต และผลต่าง

สรุปเรื่อง ซับเซตและเพาเวอร์เซต ( subset and power set)

ซับเซตและเพาเวอร์เซต ( subset & power set) สับเซต (Subset) หรือ เซตย่อย           ถ้าสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B แล้ว จะเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B จะเขียนว่า  เซต A เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A ⊂ B