ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง บนระนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากัน

อัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก-ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ตรีโกณมิติ (Trigonometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 ค า คือ trigonon หมายถึง มุม 3 มุม และ metro หมายถึง การวัดในภาษาไทย ตรีโกณมิติมาจากค าว่า ตรี(แปลว่า สาม) โกณ (แปลว่า มุมหรือเหลี่ยม) มิติ (แปลว่า การวัด) ดังนั้น ตรีโกณมิติ หรือ Trigonometry จึงหมายถึง การวัดและหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ทฤษฎีบทปีหาโกรัสและสามเหลี่ยมคล้าย-ตรีโกณมิติ (Trigonometry)คณิตศาสตร์ ม.4

สามเหลี่ยมมุมฉาก                  คือ  สามเหลี่ยมใด ๆ ที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก (กาง  90  องศา)        บทกลับของทฤษฎีปี ทาโกรัส

สูตร ตรีโกณมิติ มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลังคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สูตร ตรีโกณมิติฟังก์ชันของมุมรอบจุด  1. ฟังก์ชัน      90o   +   A       ,         270o   +   A                  

คณิตศาสตร์

โดเมนและเรนจ์ ของฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ และแบบฝึกหัด-คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ม.4

มาดูเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ในหัวข้อ เรื่องโดเมนและเรนจ์ ของฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ และแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด ผลคูณคาร์ทีเซียน และคู่อันดับ ม.4

แบบฝึกหัด ผลคูณคาร์ทีเซียน และคู่อันดับ ม.4 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ผลคูณคาร์ทีเซียน 2. ผลคูณคาร์ทีเซียน(Cartesian  product) ให้  A  และ B   เป็นเซตสองเซตใด ๆ  ผลคูณคาร์ทีเซียนของ  A  และ  B เขียนแทนด้วย A×B (อ่านว่า A  ครอส B)  เป็นเซตของคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้

แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์

แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 -เรียนเลขออนไลน์

ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 โดยรวมแล้วเรียนอะไรบ้าง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ที่จะต้องเรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ (ตัวเชื่อม และ หรือ ถ้า…แล้ว… ก็ต่อเมื่อ นิเสธ) ตารางค่าความจริงของประพจน์ การสมมูล สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งประมาณ ครบทั้งบท