ความหมายของ เซต (Set)

  ความหมายของ เซต (Set)-คณิตศาสตร์เบื้องต้น

เซต (Set) ความหมายของเซต ในทางคณิตศาสตร์ คำว่า “เซต” หมายถึง กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด เเละเมื่อกล่าวถึงเซตของสิ่งใดๆ  จะทราบได้ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่า ‘สมาชิก’

คณิตศาสตร์เรื่อง-ฟังก์ชันเอ็กโปเนนเชียลและลอการิทึม เบื้องต้น

ฟังก์ชันเอ็กโปเนนเชียลและลอการิทึม นักเรียนสามารถหาเซตคำตอบของสมการเอกซ์โพเนนเชียลและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric functions) คืออะไร ? คณิตศาสตร์

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ คืออะไร ? ตรีโกณมิติ (Trigonometry) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Circular Function คือ ฟังก์ชันของมุม ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและ

linear programming

รูปแบบง่ายที่สุดของกำหนดการเชิงเส้น-กำหนดการเชิงเส้น (linear programming) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

รูปแบบง่ายที่สุดของกำหนดการเชิงเส้น                ลักษณะของรูปแบบง่ายที่สุดของกำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น (Linear programming)-กำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีการใช้กราฟ

กำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีการใช้กราฟ            ในการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

กำหนดการเชิงเส้น (linear programming)-แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) ความคิดพื้นฐาน และเทคนิคของกำหนดการเชิงเส้นช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ตัดสินใจนั้น แสดงว่า การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นจึงเกี่ยวกับการหาค่าต่ำสุด หรือสูงสุดภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับ โดยการนำเอาเงื่อนไขข้อบังคับมาสร้างในรูปแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้น

สรุปสูตร จำนวนเชิงซ้อน(COMPLEX NEMBER )

สรุปสูตร จำนวนเชิงซ้อนสรุปสูตรจำนวนเชิงซ้อน ( COMPLEX NEMBER ) ในหัวข้อ จำนวนเชิงซ้อน นี้จะอธิบายถึงพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน การประยุกต์ใช้จำนวนเชิงซ้อน และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับ จำนวนเชิงซ้อน ซึ่งหัวใจของบทนี้ คือ การเข้าใจหน่วยจินตภาพ ( Imaginary Unit ) ซึ่งในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนี้ มีการนำไปประยุกต์ใช้กับหัวข้อต่าง ๆ เช่น ตรีโกณมิติ จำนวนจริง และมีการใช้งานในอีกหลาย ๆ ส่วนที่ยังไม่ได้มีในหลักสูตรปัจจุบัน

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข ทางคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจ

รวมศัพท์ ทางคณิตศาสตร์ ที่น่าสนใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บวก ลบ คูณ หาร และการคิดเลข