แนวข้อสอบ เลข PAT1 ที่ออกบ่อยกับพี่อุ๋ย

เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ที่ว่ากันว่ายากที่สุดในการสอบแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 45 ข้อ เต็ม 300 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ลักษณะของข้อสอบ PAT 1 พบบ่อบย้อนหลัง ข้อสอบ PAT1 มี 45 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มี 35 ข้อ เป็นปรนัย 5 คำตอบ ข้อละ 6 คะแนน และ ตอนที่ 2 มี 10 ข้อ เป็นอัตนัยฝนคำตอบ ข้อละ 9 คะแนน รวมเป็นเต็ม 300 คะแนน โดยที่น้องๆจะมีเวลาขึ้นสังเวียนกับข้อสอบชุดนี้ 3 ชม. เต็ม หรือ 180 นาที เท่ากับมีเวลาเฉลี่ยข้อละ 4 นาที …

โครงสร้างคณิตศาสตร์-การให้เหตุผลเชิงนิรนัยและอุปนัยทางคณิตศาสตร์

โครงสร้างของระบบคณิตศาสตร์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หน้า 162 ได้ให้ความหมายของคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ “คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณ” 

ประวัติตรรกศาสตร์ นักคณิตศาสตร์สำคัญเรื่องตรรกศาสตร์

Logic มีทีมาจากคำว่า Logos ในภาษากรีก ว่าด้วยความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกศาสตร์ คือกระบวนการใช้เหตุผลที่สร้างข้อสรุปจากข้อสมมติพื้นฐาน

การแจกแจงค่าความจริง

การแจกแจงค่าความจริง และ สมบัติการสมมูล ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

การแจกแจงค่าความจริง ตรรกศาสตร์ โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ สมบัติการสมมูล ประพจน์ การหาค่าความจริง สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล และตัวบ่งปริมาณ การแจกแจงค่าความจริง จริง  ใช้สัญลักษณ์ T เท็จ  ใช้สัญลักษณ์ F

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (Exponential function) -รากที่ n ของจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ 

รากที่ n ของจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ รากที่ n ของจำนวนจริง และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์  จำนวนจริงในรูปกรณฑ์ กรณฑ์ หรือค่าหลักของราก มีนิยามดังนี้ นิยาม ให้ x, y เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 จะบอกว่า y เป็นค่าหลักของรากที่ n ของ x ก็ต่อเมื่อ y เป็นรากที่ n ของ x xy ≥ 0 จากนิยามจะเห็นว่า ถ้า y จะเป็นค่าหลักของรากที่ n ของ x ได้ จะได้ต้องมีคูณสมบัติครบทั้งสองข้อ มีข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ และเราจะเขียน  แทนค่าหลักของรากที่ n ของ x อ่านได้อีกอย่างว่า กรณฑ์ที่ n ของ x…

นิยามของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แต่ได้มีนักคณิตศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่า  ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเป็น 1  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ ดังนี้

ติวเลขออนไลน์เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ( Calculus ) ลิมิตของฟังก์ชัน และ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

แคลคูลัส เป็นสาขาหลักของคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนามาจากพีชคณิต เราขาคณิต และปัญหาทางฟิสิกส์ แคลคูลัสมีต้นกำเนิดจากสองแนวคิดหลัก ดังนี้ แนวคิดแรกคือ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ (Differential Calculus) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลง และเกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การหา ความเร็ว, ความเร่ง หรือความชันของเส้นโค้ง บนจุดที่กำหนดให้. ทฤษฎีของอนุพันธ์หลายส่วนได้แรงบันดาลใจจากปัญหาทางฟิสิกส์

ความหมาย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน-คณิตศาสตร์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ จาก เซต หนึ่ง (โดเมน) ไปยังอีกเซตหนึ่ง (โคโดเมน ไม่ใช่ เรนจ์) โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน ความคิดรวบยอดของฟังก์ชันนี้เป็นพื้นฐานของทุกสาขาของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ

การเขียนและการอ่านสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พื้นฐาน

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ คือรูปแบบของการเขียนตัวเลขอย่างหนึ่ง มักใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ หรือวิศวกร เพื่อให้สามารถเขียนหรือนำเสนอจำนวนที่มีขนาดใหญ่มากหรือเล็กมาก และใช้คำนวณต่อได้ง่ายขึ้น แนวความคิดพื้นฐานของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปจะเขียนตัวเลขให้อยู่ในนิพจน์ของเลขยกกำลังฐานสิบ นั่นคือ