ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์

กราฟความสัมพันธ์           วิธีการหนึ่งสำหรับการนำเสนอความสัมพันธ์โดยไม่ผ่านภาษาหรือสัญลักษณ์ของคู่อันดับคือการใช้กราฟ หรือ แผนผัง โดยที่หางลูกศรแทนสมาชิกของเซตแรกที่สัมพันธ์กับสมาชิกของเซตที่สองตรงตำแหน่งหัวลูกศรในที่นี้จะนำเสนอการใช้กราฟและแผนผังแสดงความสัมพันธ์ทวิภาคแบบเต็มหน่วยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล

เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์

เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์

เซตจำกัด เซตอนันต์ เซตที่เท่ากัน เซตว่าง และเอกภพสัมพัทธ์ เซต (Sets) หมายถึง กลุ่มสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ หรือนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถระบุสมาชิกในกลุ่มได้ และเรียก สมาชิกในกลุ่มว่า “สมาชิกของเซต”  การเขียนเซต   การเขียนเซตนิยมใช้อักษรตัวใหญ่เขียนแทนชื่อเซต และสามารถเขียนได้ 2แบบ 1. แบบแจกแจงสมาชิกของเซต   ตัวอย่างเช่น A = {1, 2, 3, 4, 5}   B = { a, e, i, o, u} C = {…,-2,-1,0,1,2,…} 2. แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกในเซต   ตัวอย่างเช่น A = { x | x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5}   B =…

มาติวเลข อัตราส่วนและร้อยละ(Ratio and Percentage)-คณิตศาสตร์

อัตราส่วนและร้อยละ(Ratio and Percentage) อัตราส่วน (Ratio) คือ การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งต่อของอีกสิ่งหนึ่งที่มีหน่วยอย่าง เดียวกัน เช่น  a : b อ่านว่า a ต่อ b  หรือ  a/b

ความหมายของศัพท์ตรรกศาสตร์-ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4

ความหมายของศัพท์ตรรกศาสตร์ คำว่า “ตรรกศาสตร์” ได้มาจากศัพท์ภาษาสันสฤตสองศัพท์ คือ ตรฺรก และศาสตฺร ตรรก หมายถึง การตรึกตรอง ความคิด ความนึกคิด และคำว่า ศาสตฺร หมายถึง วิชา ตำรา รวมกันเข้าเป็น “ตรรกศาสตร์” หมายถึง วิชาว่าด้วยความนึกคิดอย่างเป็นระบบ ปราชญ์ทั่วไปจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ตรรกศาสตร์ คือ วิชาว่าด้วย การใช้กฎเกณฑ์  การใช้เหตุผล   วิชาตรรกศาสตร์นั้นมีนักปราชญ์ทางตรรกศาสตร์ได้นิยามความหมายไว้มากมาย นักปราชญ์เหล่านั้น คือ

พื้นฐานเซต (Intro to Set)คุณสมบัติบางประการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของเซต

 พื้นฐานเซต (Intro to Set)คุณสมบัติบางประการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของเซต มีดังนี้

ทบทวนสูตรตรรกศาสตร์-ตารางค่าความจริง

ทบทวนสูตรตรรกศาสตร์ ตารางค่าความจริง สิ่งที่จำเป็นสำหรับเรื่องตรรกศาสตร์น้องๆ จะต้องจำตารางค่าความจริงได้นะคะ ส่วนวิธีจำพี่บิวแนะนำให้จำแบบนี้

แนวข้อสอบ เลข PAT1 ที่ออกบ่อยกับพี่อุ๋ย

เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ที่ว่ากันว่ายากที่สุดในการสอบแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 45 ข้อ เต็ม 300 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ลักษณะของข้อสอบ PAT 1 พบบ่อบย้อนหลัง ข้อสอบ PAT1 มี 45 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มี 35 ข้อ เป็นปรนัย 5 คำตอบ ข้อละ 6 คะแนน และ ตอนที่ 2 มี 10 ข้อ เป็นอัตนัยฝนคำตอบ ข้อละ 9 คะแนน รวมเป็นเต็ม 300 คะแนน โดยที่น้องๆจะมีเวลาขึ้นสังเวียนกับข้อสอบชุดนี้ 3 ชม. เต็ม หรือ 180 นาที เท่ากับมีเวลาเฉลี่ยข้อละ 4 นาที …