จำนวนเชิงซ้อน-ทฤษฎีบทเดอร์มัวร์ ( De Moivre”s Theorem)-ความรู้ทางคณิตศาสตร์

ทฤษฎีบทเดอร์มัวร์ ( De Moivre”s Theorem) ซึ่งทฤษฏีบทนี้นำไปใช้งานเมื่อเราต้องการยกกำลังจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งต้องการยกกำลังครั้งละมากๆ เช่น ยกกำลังร้อย  ยกกำลังสิบ ก็จะนำทฤษฏีบทนี้มาช่วยในการยกกำลัง เพราะถ้าเรายกกำลังแบบวิธีธรรมดาทั่วไปคงทำไม่ได้  ฉนั้นเรามาดูว่าทฤษฏีบทนี้มีใจความสำคัญว่าอย่างไร 

จำนวนจริง ( Real Number )-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

1. จำนวนอตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น √2 , √3, √5, -√2, – √3, -√5 หรือ ¶ ซึ่งมีค่า 3.14159265…

ความเป็นมาของเรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry)

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry)  เป็นสาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญวิชาหนึ่งของ คณิตศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ทางพีชคณิตมาช่วยในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ เรขาคณิต ดังนั้นวิชา

มาแลัวเฉลยคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ  ปี 64 ที่เพิ่งสอบกันล่าสุด

มาแล้วจ้า ! ! ! #เฉลย #คณิตสามัญ ล่าสุด ปี 64 ที่เพิ่งสอบกันล่าสุด น้องๆ #dek65 ที่หลายๆคนบอกว่ายากขึ้นจริงไหม? พร้อมให้น้องพิสูจน์ได้แล้ว

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 (Mathematical Logic )

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2.1     ประพจน์ 2.2     การเชื่อมประพจน์ 2.3     การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ 2.4     การสร้างตารางค่าความจริง 2.5     รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน 2.6     สัจนิรันดร์

ประโยชน์ของสถิติ ในชีวิตประจำวัน

สถิติมีประโยชน์ต่อการศึกษาในทุกแขนงวิชาและทุกหน่วยงาน เพราะทุกแขนง วิชาจะมีการศึกษาข้อมูล เพื่อสรุปผลไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจอยู่เสมอ นอกจากนั้นหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนยังใช้สถิติเพื่อ การวางแผนดำเนินงานและตัดสินใจสำหรับปัญหาต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งโดยสรุปสถิติ มีประโยชน์สำหรับงานด้านต่างๆดังนี้

การเขียนเซตเบื้องต้น

การเขียนเซต 1. เขียนแบบแจกแจงสมาชิก (Tabular Form) เป็นการเขียนเซตโดยบรรจุสมาชิกทั้งหมดของเซตลงในวงเล็บปีกกา และระหว่างสมาชิกแต่ละตัวคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

เรียนคณิตศาสตร์ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) ม.5

เรียนคณิตศาสตร์ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม (Exponential Function) ม.5 ตัวอย่างคอร์สคณิตศาสตร์ล่าสุดจากพี่อุ๋ย exponential และ logarithm เรื่องเลขยกกำลังและสมการเลขยกกำลัง ตอน1 จากคอร์สอัพสกิล ติวเพิ่มเกรด สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน ช่วยเพิ่มความแน่นในเนื้อหา