โครงสร้างของจํานวนจริง

จํานวนจริง ( Real number ) ประกอบด้วยจํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะ   1. จํานวนตรรกยะ ( Rational number ) ประกอบด้วย จํานวนเต็ม ทศนิยมซ้ํา และเศษส่วน

แอปคณิตศาสตร์ Photomath ทีเราต้องมี

PhotoMath (App ถ่ายรูป แก้โจทย์คณิตศาสตร์ สมการเลข) : สำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า แอป PhotoMath แอปฯ แก้โจทย์คณิตศาสตร์ แก้สมการ

ประวัติศาสตร์ของเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขมีวิวัฒนาการเริ่มต้นมายาวนานตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือกล โดยถูกคิดค้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การใช้นิ้วมือนับ ต่อมาเริ่มมีการใช้

สถิติกับเรื่อง ค่าคาดหวัง (Expected Value)

ค่า คาดหวัง (Expectation) คืออะไร ? ค่าคาดหวังคือผลของความน่าจะเป็นกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อสิ่งๆนั้นได้เกิดขึ้น หรือในทางสถิติศาสตร์

รางวัลสูงสุดสาขาคณิตศาสตร์ เอเบิลไพร์ซ

หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ “อาเบลไพร์ซ” (Abel Prize) กันมาบ้าง รางวัลที่เรียกได้ว่า เป็นรางวัลสูงสุดสำหรับสาขาคณิตศาสตร์ และเป็นรางวัลที่มีเกียรติระดับรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมอบให้แก่นักคณิตศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี

คณิตศาสตร์ให้ง่ายขึ้นกับหลักการ CPA(Concrete Pictorial Abstract)

หลักกการของ CPA ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ หลักการของ  CPA ได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้

การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเป็นเหตุและผล และมีหลักการทางความคิดอย่างเป็นระบบ เชื่อว่าผู้อ่านบทความนี้คงเคยได้ศึกษาวิชานี้ คงเคยได้ผ่านกระบวนการหนึ่งทางคณิตศาสตร์มาบ้าง นั่นคือ การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์นั่นเอง

ความรู้คณิตศาสตร์ ม.5 ความน่าจะเป็น การจัดหมู่(Combination)

ตอนนี้เรามีความรู้การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นแล้ว ต่อไปเราก็จะไปเรียนรู้วิธีการจัดหมู่บ้าง  การจัดหมู่นั้นแตกต่างกับการเรียงสับเปลี่ยนคือ