เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry)

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry) เรขาคณิตวิเคราะห์ เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) เป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่กล่าวถึงจุดบนระนาบ (point and plane)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) คู่อันดับ คู่อันดับประกอบด้วยสมาชิกสองตัว เขียนแทนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่ a เป็นสมาชิกตัว

Ego คืออะไร? ทำไมอีโก้สูงถึงไม่ดี?

Ego คืออะไร? ทำไมอีโก้สูงถึงไม่ดี? การมี Ego ในระดับที่พอดี ด้านดีของมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต มันจะช่วยให้เราแข่งขัน ทำให้คนอื่นรู้ถึงศักยภาพของเราที่หลุดจากกรอบความสำเร็จในอดีต แต่บางครั้ง หลังจากที่เราประสบความสำเร็จ Ego มันมักจะเข้าครอบงำ ทำให้เรามองตัวเองสูงกว่าคนอื่น ทำให้เรากลายเป็นคนที่มั่นใจเกินเหตุและสุดท้ายกลายเป็นผลเสีย ดังนั้นการจัดการ Ego จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล เราจะวาดแผนภาพตามสมมติฐานที่เป็นไปได้ แล้วพิจารณาว่าแผนภาพแต่ละกรณีแสดงผลสรุปตามที่สรุปไว้หรือไม่ ถ้าทุกกรณีแสดงผลตามที่กหนด แสดงว่าสมเหตุสมผล ถ้ามีแผนภาพที่ไม่แสดงผลตามที่สรุปไว้ การสรุปนั้นไม่สมเหตุสมผล โดยจะใช้การอ้างเหตุผลโดยตรรกบทของตรรกศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ

พื้นฐานเซต (Intro to Set) ม.4

 เซตพื้นฐาน เซตเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและแทรกอยู่ในเนื้อหาของคณิตศาสตร์แทบทุกส่วน เราใช้เซตในการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าตัวเลข ตัวแปร

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนแรงกายและสมองมนุษย์ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งก็คือ ความสามารถประมวลผลข้อมูลได้อัตโนมัติ ตามโปรแกรมที่มนุษย์ป้อนคำสั่งให้ทำ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล คือ ข้อมูล/สารสนเทศทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานด้านต่าง ๆ ได้แก่

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ความน่าจะเป็น นิยามต่างๆ ในหัวข้อ  ความน่าจะเป็น (Probability) การทดลองสุ่ม (Random experiment)  คือ การทดลองหรือการกระทำที่ไม่สามารถระบุอย่างแน่นอนว่าผลลัพธ์ในการทดลองเป็นอย่างไร

การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ

การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ

การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ การทดลองสุ่ม คือ การทดลองซึ่งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้เหล่านั้น