จํานวนอตรรกยะ มีอะไรบ้าง

จํานวนอตรรกยะ มีอะไรบ้าง

จํานวนอตรรกยะ มีอะไรบ้าง สมบัติของจำนวนจริง  เนื่องจากว่า สมบัติของจำนวนจริงมีเยอะมาก ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะที่คิดว่าสำคัญแล้วกันนะครับ

จำนวนเชิงซ้อน(complex numbers) สูตร

จำนวนเชิงซ้อน ( COMPLEX NUMBER ) ในหัวข้อ จำนวนเชิงซ้อน นี้จะอธิบายถึงพื้นฐานของจำนวนเชิงซ้อน การประยุกต์ใช้จำนวนเชิงซ้อน และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับ จำนวนเชิงซ้อน ซึ่งหัวใจของบทนี้ คือ การเข้าใจหน่วยจินตภาพ ( Imaginary Unit ) ในทางคณิตศาสตร์ จำนวนจินตภาพ ( imaginary number) เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่สามารถเขียนเป็นจำนวนจริงคูณด้วยหน่วยจินตภาพ] ซึ่งกำหนดให้ i2 = −1

วิธีการ หาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นทศนิยม

วิธีการ หาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นทศนิยม

วิธีการ หาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นทศนิยม การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง หน่วยการเรียนรู้ เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง เรื่องเลขยกกำลังเราจะได้เรียนพื้นฐานสมบัติคร่าว ๆ กันในบทเรียน ม.1 กันก่อน และเราจะเรียนลึกกันตอน ม.2 ในเรื่องของ สมบัติของเลขยกกำลัง ม.2 เพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้าง ดังนั้นในส่วนนี้เราจะเริ่มที่พื้นฐาน ม.1 กันก่อน ก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายของเลขยก ได้เรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่อง จำนวน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือเศษส่วนก็ตาม หากเราต้องการนำ เลขตัวหนึ่งมาคูณตัวมันเองซ้ำ ๆ ไปหลาย ๆ ที เราสามารถใช้ เครื่องหมายคูณ × ได้กำลัง

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 4 เรื่อง ตรรกศาสตร์

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 4 เรื่อง ตรรกศาสตร์

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 4 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ (Propositions/Statement) สิ่งแรกที่ต้องรู้จักในเรื่องตรรกศาสตร์คือ ประพจน์ ข้อความหรือประโยคที่มีค่าความจริง(T) หรือเท็จ(F) อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนข้อความรูป คำสั่ง คำขอร้อง คำอุทาน คำปฏิเสธ ซึ่งไม่อยู่ใน

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 4 เรื่อง เซต

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 4 เรื่อง เซต

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 4 เรื่อง เซต  เซต เซต  เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น

ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 ตรีโกณมิติ

พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4 ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ (Trigonometry) คืออะไร ตรีโกณมิติ (Trigonometry) คือ สาขาของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมุม, รูปสามเหลี่ยม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ เช่น ไซน์ และ โคไซน์ มีความเกี่ยวข้องกับเรขาคณิต แม้ว่าจะสรุปไม่ได้อย่างแน่ชัดว่า ตรีโกณมิติเป็นหัวข้อย่อยของเรขาคณิตศาสตร์ จากรูป สามเหลี่ยมมุมฉาก

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เรื่องส่วนต่างๆของวงกลม ในทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 ส่วนต่างๆของวงกลม วงกลม วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง บนระนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่นี้ว่า จุดศูนย์กลำงของวงกลม เรียกระยะที่เท่ากันนี้ว่า รัศมีของวงกลม จากรูป จุด O เป็นจุดคงที่ เรียกจุด O ว่า จุดศูนย์กลำง ของวงกลม จุด A อยู่บนเส้นรอบวง