เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ ม.4 เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา

เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. การทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้าง สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร

คณิตศาสตร์ ม.3 เรียนอะไรบ้าง?

คณิตศาสตร์ ม.3 เรียนอะไรบ้าง?

คณิตศาสตร์ ม.3 เรียนอะไรบ้าง? เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.3 หลักสูตรใหม่ของ สสวท. (ฉบับปรับปรุง ปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม บทที่ 2 เลขยกกำลัง บทที่ 3 จำนวนและตัวเลข บทที่ 4 สมการ อสมการและกราฟ บทที่ 5 พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม บทที่ 6 สมการกำลังสองและระบบสมการ บทที่ 7 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและตรีโกณมิติ บทที่ 8 เรขาคณิต บทที่ 9 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร บทที่ 10 สถิติ บทที่ 11 ความน่าจะเป็น บทไหนเรียนเทอมไหน? เนื้อหาของ ม.ต้น  ส่วนใหญ่เรียนตามหลักสูตรนี้ครับ มีบ้างที่บางโรงเรียนอาจจะเรียงลำดับบทเรียนต่างกัน หรือเสริมบางเรื่องเพิ่มให้กับนักเรียนอีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเทอม ดังนี้…

การเปลี่ยนแปลงพาราโบลาในฟังก์ชันกำลังสอง

การเปลี่ยนแปลงพาราโบลาในฟังก์ชันกำลังสอง ลักษณะทั่วไปบางประการของฟังก์ชันกำลังสอง 1 จุดยอด ความสมมาตร 1 เส้น ดีกรีสูงสุด (เลขชี้กำลังสูงสุด) ของฟังก์ชันคือ 2 กราฟเป็นพาราโบลา

สรุป ฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic function)

ฟังก์ชันกำลังสอง   (Quadratic function)             ฟังก์ชันกำลังสองเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป    y   =   ax2 + bx + c   เมื่อ  a, b, c  เป็นจำนวนจริงใด ๆ  และ  a ¹ 0   ซึ่งกราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  เรียกว่า  พาราโบลา

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1)คู่อันดับ : เขียนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่  a เป็นสมาชิกตัวหน้า และ  b เป็นสมาชิกตัวคู่หลัง คู่อันดับสองคู่อันดับใดๆ จะเท่ากัน ก็ต่อเมื่อสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของทั้งสองคู่อันดับนี้เท่านั้น (a, b) = (c,d) เมื่อ a= c และ  b = d

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 แบบสมบูรณ์

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 แบบสมบูรณ์

คณิตศาสตร์ ม.4 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน-คณิตศาสตร์ออนไลน์

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน เป็นการยากที่จะทำให้เลขคณิตและการคำนวณอย่างคร่าวๆ เมื่อจำนวนเหล่านั้นมีค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดสิ่งที่สามารถทำได้ที่จะช่วยเขียนจำนวนเหล่านั้นให้กระชับยิ่งขึ้นก็คือการใช้เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน

ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ลำดับและอนุกรม หมายถึง จำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งลำดับทั่วๆ ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ – ลำดับจำกัด คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 1,2,3,4,…,100 – ลำดับอนันต์ คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่จำกัด เช่น 1,2,3,4,…

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร พีระมิด รูปเรขาคณิตสามมิติ มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ผิวด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนด้านของฐาน มีจุดยอดร่วมกันเพียงจุดเดียว