คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้พบว่ามีหลากหลายทฤษฎีว่าด้วยการกำเนิดจักรวาล  โลก และการเกิดของระบบสุริยะในกลุ่มดาวขนาดใหญ่ที่เรียกว่า แกแลกซี ระบบสุริยะที่เราอาศัยนี้อยู่ในกลุ่มของแกแลกซี่ของเรา (our galaxy) ซึ่งก็คือทางช้างเผือกที่เราเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืน

การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการติดค่าสัมบูรณ์ สมการค่าสัมบูรณ์                                                                                                   ทฤษฎีบทที่ใช้ในการแก้สมการ |x|=  y  ก็ต่อเมื่อ  x = y  หรือ  x =  -y

เซตคืออะไร? ในทางคณิตศาสตร์

เซตคืออะไร? เซต คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ ทำไมต้องเรียนเซต เซตมีประโยชน์ในเรื่องของการจำแนกสิ่งต่างๆออกเป็นกลุ่มๆ อีกทั้งยังแทรกอยู่ในเนื้อหาบทอื่นๆของคณิตศาสตร์ เราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซต เพื่อที่จะเรียนเนื้อหาบทอื่นๆได้ง่ายขึ้น

คณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง

สรุปคณิตศาสตร์เรื่อง การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นเทคนิคที่รู้จักกันแพร่หลายและเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) ในหลายๆด้าน นักบริหาร วิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ในหลายๆ หน่วยงานได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางโปรแกรมเชิงเส้น ในการแก้ปัญหาทางการจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากร (allocating resource) โดยที่ปัจจัยหรือทรัพยากรมีความหมายรวมถึงวัตถุดิบ กำลังคน เวลา สถานที่ เงินตรา หรือความรู้ความสามารถต่างๆ ปัญหาการจัดสรรปัจจัยและทรัพยากรเกิดขึ้นเมื่อเราต้องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดทั้งขนาด ปริมาณ และขอบเขตของการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สรุปเนื้อหา สถิติ ม.6

สรุปเนื้อหา สถิติ ม.3

สรุปเนื้อหา สถิติ ม.6 สรุปสูตร สถิติ ทั้งหมด 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2) มัธยฐาน 3) ฐานนิยม 4) ควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซนไทล์ 5) การวัดการกระจาย 6) ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม 7) ค่ามาตรฐาน  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ 9) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

คณิตศาสตร์ เรื่องกรณฑ์ที่สอง

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องกรณฑ์ที่สอง

กรณฑ์ที่สอง เราทราบมาแล้วว่า (8)2 = 64 และ (-8)2 = 64 ดังนั้น 8 และ -8 เป็นรากที่สองของ 64 รากที่สองของ 64 เราอาจเขียนโดยใช้เครื่องหมายกรฑ์(√)