ทฤษฎีบททวินาม-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ทฤษฎีบททวินาม ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงสูตรของการกระจาย    (  x  +  y  )2    เมื่อ  x, y  เป็นจำนวนจริงใดๆ  และ  n  เป็นจำนวนเต็มบวก พิจารณาการกระจายต่อไปนี้

ความน่าจะเป็นและกฏที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็นและกฏที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น        การทดลองสุ่ม ( Random experiment) คือการทดลองที่ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)

Permutation  (เรียงสับเปลี่ยน)-เลขออนไลน์

Permutation  (เรียงสับเปลี่ยน) หมายถึง การนำสิ่งของที่มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งหมดมาจัดเรียงสับเปลี่ยน โดยถือตำแหน่งหรือลำดับก่อนหลังเป็นสำคัญ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม วงกลม บทนิยามของวงกลม                 วงกลม  คือ  เซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งบนระนาบเดียวกันเป็นระยะทางเท่าๆกัน

 สมบัติและลักษณะของพีระมิด-คณิตศาสตร์ ม.3

 สมบัติและลักษณะของพีระมิด พีระมิด คือ วัตถุทรงสามมิติซึ่งฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีหน้าทุกหน้า (ผิวข้าง) เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยมีจุดยอดร่วมกันที่จุดหนึ่ง ทั้งนี้ยอดไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน การเรียกพีระมิด มักเรียกตามชื่อรูปร่างของฐานพีระมิด เช่น – หากฐานพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยม จะเรียกว่า พีระมิดฐานสามเหลี่ยม (อาจเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สามเหลี่ยมด้านเท่า หรือสามเหลี่ยมอื่น ๆ ก็ได้)

 ปริมาตรของทรงกระบอก

 ปริมาตรของทรงกระบอก คณิตศาสตร์ ม.3

ปริมาตรของทรงกระบอก ปริมาตรของทรงกระบอก    รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบ

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

‎การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น-การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

‎ ‎การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล หลังจากที่กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษา และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้ว ข้อมูลที่เก็บได้เรียกว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data) เช่น ต้องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ ก็จะมีการสร้างแบบทดสอบวิชาสถิติขึ้นมา นาไปสอบกับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการวัด แล้วตรวจคะแนน คะแนนที่ได้เรียกว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data) หรือคะแนนดิบ ซึ่งข้อมูลดิบนี้ยังไม่มีความหมายอะไร วิธีเบื้องต้นที่จะทำให้ข้อมูลดิบนั้นมีความหมายคือการแจกแจงความถี่ ซึ่งจะสามารถทำให้ข้อมูลนั้นสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้น และสังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วย

การสร้างตารางแจกแจงความถี่

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น-การสร้างตารางแจกแจงความถี่-คณิตศาสตร์ออนไลน์

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จะต้องทราบความหมายของคาว่า ตัวแปร ดังนี้ ตัวแปร คือ ลักษณะของประชากรที่สนใจจะศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งลักษณะนั้นๆ สามารถเปลี่ยนค่าได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพหรือตัวแปรเชิงปริมาณ

สรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ

สรุปสูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ เนื้อหาทั้งหมดของ พื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ผิวและปริมาตร

การจำแนกจำนวนเต็มบวกโดยใช้สมบัติการหารลงตัว คลังความรู้คณิตศาสตร์

การจำแนกจำนวนเต็มบวกโดยใช้สมบัติการหารลงตัว 1.จำนวนเฉพาะ (Prime Numbers)                 บทนิยาม     จำนวน เต็ม  p จะเป็นจำนวนเฉพาะ ก็ต่อเมื่อ p ≠ 0, p ≠ 1, p ≠ –1 และถ้ามีจำนวนเต็มที่หาร p ลงตัว จำนวนเต็มนั้นต้องเป็นสมาชิกของ {-1, 1, p, -p}