การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน น้ำทะเลอุ่นขึ้น: ภาวะโลกร้อนส่งผลให้มหาสมุทรดูดซับความร้อนส่วนเกินเกือบ 90% จากอากาศโดยรอบ ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น แม้ว่าความร้อนส่วนใหญ่จะถูกดูดซับในพื้นผิว แต่เนื่องจากอัตราการให้ความร้อนเพิ่มขึ้น ความร้อนจึงเข้าถึงน้ำทะเลในระดับลึกได้ นอกจากนี้มหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอาจนำไปสู่การเกิดพายุที่รุนแรงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแนวปะการัง การเจริญเติบโตของพืชทะเล และกระทบต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเล

เรื่องสมบัติเลขยกกำลัง

ความหมายเลขยกกำลัง   การยกกำลัง   (อังกฤษ:Exponentiation)   คือ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่าง หนึ่งเขียนอยูู่่ในรูป  aⁿ   ซึ่งประกอบด้วยสองจำนวน  คือ  ฐาน  a และ  เลขชี้กำลัง n โดย พื้นฐานแล้วการยกกำลังจะมีความหมายเหมือนกับการคูณ a ซ้ำๆเป็นจำนวน n  ตัว  เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก นิยาม  ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก  “ a ยกกำลัง n “ หรือ  “ a กำลัง n “ เขียนแทนด้วย aมีความหมายดังนี้  a= aaaaa …..a (a คูณกัน  n  ตัว) จากนิยาม จะเรียก…

คณิตศาสตร์ ม.4 ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

คณิตศาสตร์ ม.4 ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ วิธีการคำนวณ นักคณิตศาสตร์ได้ค้นหาวิธีการคำนวณกรณฑ์ที่สองของสองในรูปแบบต่าง ๆ กันเพื่อเขียนค่าประมาณใกล้เคียงของกรณฑ์ที่สองของสองออกมาในรูปของอัตราส่วนของจำนวนเต็มหรือเลขทศนิยมหนึ่งในวิธีการที่ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สุดคือขั้นตอนวิธีของบาบิโลเนียเพื่อคำนวณรากที่สองของสอง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการคำนวณของคอมพิวเตอร์และเครื่องคิดเลข ขั้นตอนวิธีเพื่อหากรณฑ์ที่สอง (อาจใช้เพื่อหากรณฑ์ที่สองของจำนวนใดๆ ไม่เฉพาะของสอง) ดังกล่าวสามารถทำได้ดังนี้

งก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) นิยามของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แต่ได้มีนักคณิตศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่า  ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเป็น 1  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ ดังนี้

การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es

การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es

การเรียนรู้วิธีการออกเสียง ed, ออกเสียง s, es ให้ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ละเลยไม่ได้เมื่อต้องเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es

ประธาน กริยา กรรม  คืออะไร สำคัญอย่างไร

ประธาน กริยา และกรรม อังกฤษพื้นฐาน

ประธาน กริยา กรรม  คืออะไร สำคัญอย่างไร จากบทเรียนที่แล้วก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่า ประโยคประกอบด้วย ประธาน กริยา กรรม แล้วประธาน กริยา และกรรม คือะไร ขออธิบายสั้นๆ ดังนี้ ประธาน คือ ผู้กระทำ กริยา     คือ การการะทำ กรรม คือ ผู้ถูกกระทำ

การเลือกที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กควรเลือกอย่างไร

การเลือกที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กควรเลือกอย่างไร

การเลือกที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กควรเลือกอย่างไร หลักสูตรมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นข้อสำคัญที่ควรพิจารณาที่สุดสำหรับการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้ปกครองควรศึกษาและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ทางโรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกทักษะและตอบโจทย์หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด รวมถึงมีกิจกรรมบูรณาการอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กๆ และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันแต่ละสถาบันก็อ้างอิงหลักการสอนและทฤษฎีที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงควรพิจารณาเลือกสถาบันที่มีหลักสูตรที่เข้ากับบุตรหลานของเรามากที่สุด

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึมถูกน ามาประยุกต์ใช้ในหลายๆสาขาวิชา เช่น สาขาฟิสิกส์ใช้ในการคำนวณหาปริมาณสารก ัมมันตภาพรังสีคำนวณระดับความเข้มเสียง สาขาเคมีใช้ในการคำนวณ

การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล-คณิตศาสตร์ม.ปลาย

การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล สมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง  เรียกว่าสมการเอกซ์โพเนนเชียล (exponential  equation) ในการหาคำตอบของสมการเอกซ์โพเนนเชียล  อาจทำได้โดยอาศัยลอการิทึม  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล