ใช้กฎของ cosθ หรือ กฎของโคไซน์

ใช้กฎของ cosθ หรือ กฎของโคไซน์ กฎของไซน์ (The Law of Sines) เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายท้ายสุดในตรีโกณมิติ ม.5 ซึ่ง เป็นเรื่องที่สูตรไม่เยอะ และค่อนข้างง่าย ดังนั้นไปเริ่มกันเลยครับ

จำนวนจริง ( Real Number )

จำนวนจริง ( Real Number ) คณิตศาสตร์

จำนวนจริง ( Real Number ) จำนวนจริงชนิดต่าง ๆ จำนวนนับ   เซตของจำนวนนับเขียนได้ดังนี้ N = { 1 , 2 , 3 , 4 , } จำนวนเต็ม เมื่อสังคมของมนุษย์เจริญมากขึ้น จนวนนับก็ไม่เพียงพอแก่การนำไปใช้ จึงได้มรการคิดจำนวนชนิดใหม่ขึ้นโดยการนำจำนวนนับ 2 จำนวนมาลบกัน ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่า จำนวนเต็ม ซึ่งแบ่งเป็น 3 อย่างคือ

สรุปสูตรกฎของลอการิทึม ( Logarithm function ) คณิตศาสตร์

สรุปสูตรกฎของลอการิทึม ( Logarithm function ) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปสูตรกฎของลอการิทึม ( Logarithm function ) เรื่อง ฟังก์ชัน ลอการิทึม ( Logarithm function ) เป็นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ระดับม.5

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ด้วยแค่ในห้องอย่างเดียวไม่พอ

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ด้วยแค่ในห้องอย่างเดียวไม่พอ การเรียนเพื่อฝึกการแก้ปัญหา วิเคราะห์เปรียบเทียบ ผ่านการรู้จักภาษาเชิงสัญลักษณ์ จะได้ฝึกคิดและวางแผนที่เป็นระบบ  มีความพยายามอดทนในการฝ่าฟันโจทย์ปัญหา และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีพื้นฐานทางด้านการคิด  วิชาคณิตศาสตร์จะทำให้เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และจะทำให้น้อง ๆ รู้จักวิเคราะห์

คณิตศาสตร์สำคัญอย่างไร?ในทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์สำคัญอย่างไร?ในทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์สำคัญอย่างไร? ความสำคัญของคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน

คุณสมบัติของจำนวนจริง(Properties of Real Numbers) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คุณสมบัติของจำนวนจริง(Properties of Real Numbers) เนื่องจากว่า สมบัติของจำนวนจริงมีเยอะมาก ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะที่คิดว่าสำคัญแล้วกันนะครับ ถ้าให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว จะได้ว่าจำนวนจริงจะมีสมบัติดังต่อไปนี้

จำนวนจริง (Real number)

ระบบจำนวนจริง (Real number) ระบบจำนวนจริง (Real Number) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย จำนวนจริง (Real Number) ระบบจำนวนเลขเท่าที่มนุษย์คิดค้นพบในขณะนี้ประกอบด้วยเลขจำนวน 2 ระบบ คือ 1. ระบบจำนวนจริง (Real Number System) 2. ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ (Imaginary Number System)

การหาค่าความจริงของประพจน์

การหาค่าความจริงของประพจน์

การหาค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วมีไว้เพื่อช่วยในการหาค่าว่าประพจน์ใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เมื่อทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คณิตศาสตร์-สมบัติและลักษณะของพีระมิดและการหาปริมาตร ของรูปทรงอื่นๆ

สมบัติและลักษณะของพีระมิด พีระมิด คือ วัตถุทรงสามมิติซึ่งฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มีหน้าทุกหน้า (ผิวข้าง) เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยมีจุดยอดร่วมกันที่จุดหนึ่ง ทั้งนี้ยอดไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน

คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

   คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร – ภาคตัดกรวย – ปริมาตรทรงกรวย (animation) ภาคตัดกรวย ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ภาคตัดกรวยนี้ถูกตั้งเป็นหัวข้อศึกษาตั้งแต่สมัย 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดย อพอลโลเนียส แห่ง เพอร์กา ผู้ซึ่งศึกษาภาคตัดกรวยและค้นพบสมบัติหลายประการของ