ความเป็นมาของวิชาตรรกศาสตร์ และการประยุกต์ตรรกศาสตร์ 

ความเป็นมาของวิชาตรรกศาสตร์ และการประยุกต์ตรรกศาสตร์ 

ตรรกศาสตร์เป็นการศึกษาเชิงปรัชญาว่าด้วยการให้เหตุผล โดยมักจะเป็นส่วนสำคัญของวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ ตรรกศาสตร์เป็นการตรวจสอบข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล (valid argument) หรือการให้เหตุผลแบบผิดๆ (fallacies) ตรรกศาสตร์ เป็นการศึกษาที่มีมานานโดยมนุษยชาติที่เจริญแล้ว

คณิตศาสตร์การเงิน

คณิตศาสตร์การเงิน

ภายในคณิตศาสตร์การเงิน คุณควรจำไว้ว่ามีสองประเภทที่จัดการกับการดำเนินการอย่างง่ายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ซับซ้อน เราให้รายละเอียดพวกเขาในรายละเอียดเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ทางการเงินอย่างง่าย พวกเขาคือคนเหล่านั้น วิเคราะห์และศึกษาวิวัฒนาการที่ทุนเดี่ยวสามารถมีได้. ในการทำเช่นนี้ พวกเขาควบคุมเงินทุนในตอนเริ่มต้นและทำการคำนวณเพื่อให้รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการนั้น

ตัวประกอบจำนวนเฉพาะ (Prime Number)

ตัวประกอบจำนวนเฉพาะ (Prime Number)

จำนวนเฉพาะ (Prime Number) คือ จำนวนเต็มบวกที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ ตัว 1 และตัวมันเอง จำนวนเฉพาะ 1-100 ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

จำนวนนับ 

จำนวนนับ -จำนวนจริงคณิตศาสตร์ออนไลน์

จำนวนนับ คือ จำนวนที่นับสิ่งของต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ จำนวนคู่ คือ จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว และ จำนวนคี่ คือ จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว เช่น 1, 3, 5,…..

การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง

การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง

การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง   การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง

การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ

การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ

การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ คือ การแยกตัวประกอบของสมการ… เพื่อหาคำตอบหรือหาค่าของตัวแปร ในบทความนี้พี่จะพูดถึงสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ซึ่งอยู่ในรูป ax² + bx + c = 0 โดยที่ a, b, c เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ ช่วงและการแก้อสมการ โดยเฉพาะเรื่องช่วงและการแก้อสมการต้องอ่านให้เข้าใจนะครับเพราะต้องใช้ต่อยอดในการอ่านเรื่องนี้ครับ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้สมการ-คณิตศาสตร์พื้นฐาน

การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของสมการ หรือการหาค่าของตัวแปรซึ่งทำให้สมการนั้นเป็นจริง คำสั่งที่ใช้ในการแก้สมการ นิยมใช้คำสั่งดังนี้

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

  เราจะวาดแผนภาพตามสมมติฐานที่เป็นไปได้ แล้วพิจารณาว่าแผนภาพแต่ละกรณีแสดงผลสรุปตามที่สรุปไว้หรือไม่ ถ้าทุกกรณีแสดงผลตามที่กหนด แสดงว่าสมเหตุสมผล ถ้ามีแผนภาพที่ไม่แสดงผลตามที่สรุปไว้ การสรุปนั้นไม่สมเหตุสมผล โดยจะใช้การอ้างเหตุผลโดยตรรกบทของตรรกศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ ข้อความที่ใช้อ้างเหตุผลมีอยู่ 4 แบบหลักๆ คือ (1-4) และอีก 2 แบบเพิ่มเติม คือ (5-6) ดังนี้