การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่ การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่  การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดหมู่

การดำเนินการของพหุนาม

การดำเนินการของพหุนาม

การดำเนินการของพหุนาม เอกลักษณ์ที่ถูกนำไปใช้บ่อยในการแก้สมการพหุนาม หรือ อสมการพหุนาม ถ้าน้องๆ รู้เอกลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้น้องๆ แก้โจทย์ได้ง่ายและเร็ว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ นอกจากจำนวนเต็ม  เศษส่วน  และทศนิยมซ้ำ  ที่รู้จักและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย  แต่ก็ยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถใช้จำนวนดังกล่าวได้  เช่น เนื่องจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับ ผลคูณของความยาวของด้าน  เมื่อให้ X แทนความยาวของด้าน                         จะได้ว่า           X  •  X   =  3                         นั่นคือ            X2         =  3         ดังนั้น การหาความยาวของด้านจึงเป็นการหาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง‎ จำนวนอตรรกยะ นอกจากจำนวนเต็ม  เศษส่วน  และทศนิยมซ้ำ  ที่รู้จักและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย  แต่ก็ยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถใช้จำนวนดังกล่าวได้  เช่น เนื่องจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับ…

เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน

เส้นขนาน‎ > ‎1 เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน มุมภายนอก แบ่งตามความยาวของด้าน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (equilateral) มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมมุมเท่า นั่นคือมุมภายในทุกมุมจะมีขนาดเท่ากัน คือ 60° และเป็นรูปหลายเหลี่ยมปกติ [1] รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (isosceles) มีด้านสองด้านยาวเท่ากัน (ตามความหมายเริ่มแรกโดยยุคลิด ถึงแม้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะสามารถจัดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้ด้วย เพราะมีด้านที่ยาวเท่ากันอย่างน้อยสองด้าน) และมีมุมสองมุมขนาดเท่ากัน คือมุมที่ไม่ได้ประกอบด้วยด้านที่เท่ากันทั้งสอง  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (scalene) ด้านทุกด้านจะมีความยาวแตกต่างกัน มุมภายในก็มีขนาดแตกต่างกันด้วย 

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว‎ > ‎ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3.1. ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สรุปคณิตศาสตร์ม.ต้น เรื่องสถิติ

สรุปคณิตศาสตร์ม.ต้น เรื่องสถิติ

สรุปคณิตศาสตร์ ม.2 เรื่องสถิติ เรียนอะไรบ้าง สถิติ สถิติ คือข้อความหรือตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูลที่ใช้แสดงข้อเท็จจริงของสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ข้อมูลที่จะแสดงจะมีความถูกต้องและแม่นยำ จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์จากข้อมูลเหล่านั้นได้ สถิติเป็นเรื่องที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากปัจจุบันการใช้ข้อมูลทางสถิติสามารถพยากรณ์เหตุการ หรือความต้องการได้ เช่น ถ้าเราต้องการที่จะขายสินค้า การใช้ความรู้ด้านสถิติ