คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2)

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2)

คณิตศาสตร์พื้นฐานสถิติ(2) คณิตศาสตร์ ม.2 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. สถิติ(2) 1 แผนภาพจุด 2 แผนภาพต้น-ใบ 3 ฮิสโตแกรม 4 ค่ากลางของข้อมูล

คณิตศาสตร์ สถิติ(3)

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.3สถิติ(3)อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. สถิติ(3) 1 แผนภาพกล่อง 2 การอ่านและการแปลความหมายจากแผนภาพกล่อง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

คณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงคณิตศาสตร์ ม.2 จุดประสงค์หัวข้อ นักเรียนสามารถ 1. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำ 2. เขียนทศนิยมซ้ำ ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 3. บอกได้ว่าจํานวนที่กําหนดให้เป็นจํานวนตรรกยะหรือไม่ 4. ยกตัวอย่างจํานวนตรรกยะได้ 5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์ ม.1 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลขยกกำลัง  เลขยกกำลัง 3.1 ความหมายของเลขยกกำลัง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนเต็ม

คณิตศาสตร์ ม.1 อัพเดทล่าสุด ตามหลักสูตร สสวท. คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม 1.1 จำนวนเต็ม 1.2 การบวกจำนวนเต็ม 1.3 การลบจำนวนเต็ม 1.4 การคูณจำนวนเต็ม 1.5 การหารจำนวนเต็ม 1.6 สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม (Integer) จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้น จำนวนเต็มประกอบด้วย 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , … 2. จำนวนเต็มลบ  ได้แก่    … , -4 , -3 , -2 , -1 3. ศูนย์  ได้แก่   0   จำนวนเต็มบวก หรือ…

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1.1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1.2 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัส คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีนิยามว่า “ในสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลรวมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเป็นด้านประชิดมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากนั้น”

วิธีการ หาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม

วิธีการ หาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม

วิธีการ หาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่ากลาง คือ ค่าที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดหนึ่ง ค่ากลางที่นิยมใช้มี 3 วิธีได้แก่ 1) ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยม (Mode : Mo) หมายถึง ค่าของข้อมูลในชุดใดชุดหนึ่ง ซึ่งมีความถี่สูงที่สุดหรือซ้ำกันมากที่สุด การหาฐานนิยมแบ่งเป็น 2 กรณี