เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งทำได้จริง

เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งทำได้จริง

เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งฝากเทคนิคไว้ให้ 3 ข้อเป็นหลักที่จะนำไปปรับใช้ แล้วชีวิตการเรียนคณิตศาสตร์

เวกเตอร์ (Vector)คืออะไร มาดูกัน

เวกเตอร์ (Vector)คืออะไร มาดูกัน

เวกเตอร์คืออะไร เวกเตอร์ (Vector) ในกรณีที่ง่ายที่สุดคือวัตถุทางคณิตศาสตร์ที่มีขนาดและทิศทาง ตัวอย่างเช่นในรูปทรงเรขาคณิตและในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเวกเตอร์เป็นส่วนกำกับของเส้นตรงในปริภูมิแบบยุคลิด (หรือบนระนาบ) สามารถให้คำจำกัดความอื่นได้ ฟังก์ชันคือการดำเนินการเฉพาะกับตัวแปร ซึ่งหมายความว่าเรารับค่าของ x ทำการกระทำบางอย่างกับมัน (เช่นยกกำลังสองหรือคำนวณลอการิทึมของมัน) – และเราจะได้ค่าของ y

คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน

คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน

คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน คู่อันดับ (Order Pair) เป็นการจับคู่สิ่งของโดยถือลำดับเป็นสำคัญ เช่น คู่อันดับ a, b จะเขียนแทนด้วย (a, b) เรียก a ว่าเป็นสมาชิกตัวหน้า และเรียก b ว่าเป็นสมาชิกตัวหลัง (การเท่ากับของคู่อันดับ) (a, b) = (c, d) ก็ต่อเมื่อ a = c และ b = d ผลคูณคาร์ทีเชียน (Cartesian Product) ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B คือ เซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมด โดยที่ a เป็นสมาชิกของเซต A และ b เป็นสมาชิกของเซต B สัญลักษณ์      ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A และเซต B เขียนแทนด้วย A x B หรือ เขียนในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไขจะได้ว่า 

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear relation) และเนื่องจากความสัมพันธ์เชิงเส้นเกิดจากการวาดกราฟคู่อันดับ (x, y) ทำให้ได้ว่า สมการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของคู่อันดับ (x, y) เราจะเรียกว่า “สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (two variable linear equation)

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง กระบวนการ และขั้นตอนวิธีในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในการค้นหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )- ‎พื้นที่ผิวและปริมาตร

พื้นที่ผิวและปริมาตร              ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปทรงสามมิติที่ทุกด้านเป็นรูปเหลี่ยมมุมฉาก และด้านตรงข้ามเท่ากันทุกประการ และขนานกัน

ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง?

ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง?

ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง? – TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา จะมีบางโครงการที่ใช้คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ส่วนใหญ่จะใช้เกรดเฉลี่ย GAT/PAT O-NET สอบวิชาเฉพาะสาขา และคุณสมบัติพิเศษ