เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม

เรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องวงกลม วงกลม คือ เซตของจุดทุกบนระนาบ ซึ!งอยู่ห่างจากจุดคงที!จุดหนึ!งเป็ นระยะทางคงที!เสมอ จุดคงที่ เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม (center) ระยะทางคงที เรียกว่า รัศมีของวงกลม (radius)

ชนิดของเซต หรือ ประเภทของเซต

ความหมายของเซต เซต(Set) หมายถึงลกัษณะนามที่เราใชเ้รียกกลุ่มของสิ่งต่างๆ เช่น กลุ่มของคน สัตว์สิ่งของ หรือสิ่งต่างๆที่อย่รูวมกนั เป็นกลุ่ม โดยจะทราบอยา่งแน่ชัดว่าสิ่งใดอยใู่นกลุ่ม และสิ่งใดไม่อย่ใูนกลุ่มที่เรากำลังกล่าวถึง เช่น เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์หมายถึง กลุ่มของวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดีวัน ศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือ เซตของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หมายถึง กลุ่มของรูปสี่เหลี่ยมซึ่ง ประกอบด้วย สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นต้น

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series)

ลำดับและอนุกรม(Sequences and Series) ลำดับ(Sequences) หมายถึง  ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ ลักษณะของลำดับมีอยู่ 2 ชนิด คือ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ชนิดของลำดับที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ 

 การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ

  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ การทดลองสุ่ม  คือ  การทดลองซึ่งทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง  แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าในแต่ละครั้งที่ทดลองผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรในบรรดาผลลัพธ์ที่อาจเป็นได้เหล่านั้น บทนิยาม  แซมเปิลสเปซ  คือ  เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม

ฟังก์ชัน คืออะไร และ รูปแบบของฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน คืออะไร และ รูปแบบของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน คืออะไร คือ ความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่สมาชิกในโดเมนแต่ละตัวจับคู่กับ สมาชิกในเรนจ์ของความสัมพันธ์ เพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น

การทดสอบว่าประพจน์ 2 ประพจน์ สมมูลกัน

ตรรกศาสตร์ การทดสอบว่าประพจน์ 2 ประพจน์ สมมูลกัน-คลังความรู้ ม.ปลาย

ตรรกศาสตร์ การทดสอบว่าประพจน์ 2 ประพจน์ สมมูลกัน ทำได้ 2 วิธี คือ สร้างตารางแจกแจงค่าความจริง ค่าความจริงต้องตรงกันทุกกรณี

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 , 2 และ3

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 , 2 และ3

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 , 2 และ3  แรง (Force) จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง พบว่า วัตถุอาจมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ซึ่งอะไรคือสาเหตุที่ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่เป็นแบบดังกล่าว โดยปริมาณที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรง ได้แก่ ระยะทาง, การกระจัด, อัตราเร็ว, ความเร็ว, ความเร่ง และช่วงเวลา หากเดิมมีวัตถุหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ หรือถ้ากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วต้องการให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว พบว่า จะต้องมีแรงมากระทำกับวัตถุ แสดงว่า แรงที่กระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไป