ทฤษฎีจำนวนพื้นฐาน-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ทฤษฎีจำนวนพื้นฐาน ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ จำนวนธรรมชาติ (natural number) อาจนิยามได้ในรูปแบบตามหลักการของทฤษฎีจำนวน ก็คือ จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ (1, 2, 3, 4, …) แต่หาในกรณีนิยามในรูปแบบของหลักการในเชิงเซต ตรรกศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ อาจกล่าวได้ว่า 0 เป็นจำนวนธรรมชาติตัวแรก หรือนิยามได้ว่า จำนวนธรรมชาติ คือ จำนวนเต็มไม่เป็นลบ (0, 1, 2, 3, 4, …) หรือสรุปได้ว่า จำนวนธรรมชาติ เป็นจำนวนที่เกิดขึ้นในทางธรรมชาติโดยธรรมดา ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เช่น จำนวนไม่เป็นลบทั้งหมด อาจเขียนเซต ของ จำนวนธรรมชาติ โดยใช้สัญลักษณ์ N ซึ่งสามารถกำหนดได้สองรูปแบบ คือ  N = {0, 1, 2, 3, …} และ  N =…

ฟังก์ชันคอมโพสิท (ฟังก์ชันประกอบ)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ฟังก์ชันคอมโพสิท (ฟังก์ชันประกอบ) เป็นการกระทำกันระหว่างฟังก์ชันตั้งแต่ 2 ฟังก์ชันขึ้นไป ให้  f และ g  เป็นฟังก์ชัน  สำหรับฟังก์ชันที่เป็นเซตแบบแจกแจงเช่น f = {(1,3),(2,4),(3,5)} g = {(5,1),(3,2),(4,3)}

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.4

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน(Relations and Functions) ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน การตรวจสอบความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน สามารถทำได้โดยใช้บทนิยามของฟังก์ชัน

ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ

ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ

ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ การใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ (Prior Knowledge) พิจารณา สมการพหุนามบางสมการในระบบจำนวนจริง

จำนวนเชิงซ้อน ม.5

จำนวนเชิงซ้อน ม.5 นิยามของจำนวนเชิงซ้อน 1. จำนวนเชิงซ้อน คือ คู่อันดับ (a,b) เมื่อ a และ b นั้นเป็นสมาชิกของจำนวนจริงซึ่งการบวก การคูณและการเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนนั้นกำหนดดังนี้