ความสัมพันธ์-คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน

ความสัมพันธ์-คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน

ความสัมพันธ์‎ ‎ คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ เกิดจากสิ่งสองสิ่งมาเกี่ยวข้องกันภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่าง เช่น ความสัมพันธ์ของ a กับ b ซึ่ง a มากกว่า b เป็นต้น

สัจพจน์ความบริบูรณ์

       จำนวนจริง-สัจพจน์ของความบริบูรณ์

    สัจพจน์ของความบริบูรณ์      สัจพจน์ความบริบูรณ์ หรือ สัจพจน์การมีค่าขอบเขตบนน้อยสุด (Least upper bound axiom)               บทนิยาม        ถ้า S เป็นสับเซตของ R                 S จะมีขอบเขตบนก็ต่อเมื่อ มีจำนวนจริง a ที่ทำให้ x ≤ a

สรุปเวกเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.5

สรุปเวกเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.5

เวกเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย กำหนดเส้นตรง XX’ , YY’ และ ZZ’ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด O และตั้งฉากซึ่งกันและกันโดยกำหนด ทิศทางของเส้นตรงทั้งสามเป็นระบบมือขวา ดังรูป ถ้าเส้นตรงทั้งสามเป็นเส้นจำนวน (real line) จะเรียกเส้นตรง XX’ , YY’ และ ZZ’ ว่า แกนพิกัด X แกนพิกัด Y และ แกนพิกัด Z หรือเรียนสั้นๆ ว่า แกน X (x-axis) แกน Y (y-axis) และ แกน Z (z-axis) และเรียนจุด O ว่า จุดกำเนิด (origin) ดังรูป เรียกส่วนของเส้นตรง OX OY และ OZ ว่า แกน…

คณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัส

คณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัส

แคลคูลัส เรื่องนี้นั้นส่วนใหญ่แล้ว น้องๆทุกคนจะได้เรียนเป็นเรื่องสุดท้ายของระดับชั้น ม.ปลาย โดยเนื้อหานั้นจะเป็นพื้นฐานที่จะไปใช้ต่อในระดับมหาวิทยาลัย และบางทีโรงเรียนอาจจะสอนไม่ทัน เพราะต้องใช้สอบก่อน ความยากของเรื่องนี้นั้นอยู่ที่ความเข้าใจในนิยามต่างๆ ซึ่งถ้าน้องๆเข้าใจนิยามจะสามารถทำโจทย์ได้มากขึ้น

พื้นฐานเซต (Set) ม.4

พื้นฐานเซต (Set) ม.4

เซต คืออะไร เซต คือ กลุ่มของสมาชิก (element) ของสิ่งที่สนใจ เช่น เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ หมายถึง กลุ่มของวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งคำว่าเซตนั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ต้องสามารถระบุได้ว่า อะไรอยู่ในเซต อะไรไม่อยู่ในเซต โดยเราสามารถเขียนเซตได้

 พื้นฐานจำนวนจริง ( Real  Numbers )

 พื้นฐานจำนวนจริง ( Real  Numbers )

จำนวนจริง ( Real  Numbers ) ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ                       1) จำนวนตรรกยะ (Rational  Numbers) คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เมื่อเศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและ                              “ส่วนมีค่าไม่เท่ากับ 0 ”