การดำเนินการเวกเตอร์

การดำเนินการเวกเตอร์ การดำเนินการพีชคณิต พื้นฐานพีชคณิต (ไม่ใช่การหาอนุพันธ์) การดำเนินการในแคลคูลัสเวกเตอร์จะเรียกว่าพีชคณิตเวกเตอร์ ถูกกำหนดไว้สำหรับปริภูมิเวกเตอร์และได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กันทั่วโลกกับสนามเวกเตอร์และประกอบด้วย

สเกลาร์และเวกเตอร์ (Scalar and Vector)

 สเกลาร์และเวคเตอร์ (Scalar and Vector) ปริมาณทางฟิสิกส์ที่ส าคัญมีอยู่ 2 อย่าง คือ ปริมาณสเกลาร์ และ ปริมาณเวคเตอร์ ปริมาณสเกลาร์(Scalar) คือ ปริมาณที่มีขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล (mass),

สรุปเนื้อหาเรื่อง จำนวนจริง

สรุปเนื้อหาเรื่อง จำนวนจริง

จำนวนอตรรกยะ จำนวนอตรรกยะคือจำนวนที่มีความหมายตรงกันข้ามกับจำนวนตรรกยะ จำนวนตรรกยะ (Rational Number) คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ¹ 0 จำนวนตรรกยะ จำแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ตัวอย่างของจำนวนอตรรกยะ เช่น จำนวนที่ติดอยู่ในค่าราก และไม่สามาถที่จะถอดค่ารากออกมาได้ เช่น 2√,3√,5√,7√32,3,5,73     เป็นต้น ทศนิยม ที่ไม่ใช่ ทศนิยมซ้ำ เช่น 0.23456543…,2.34543…,34.5678943…,34,45432411…0.23456543…,2.34543…,34.5678943…,34,45432411…  เป็นต้น จำนวนนอตรรกยะ ตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ  π π   ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวของเส้นรอบรูปวงกลมกับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ข้อควรรู้ 1. ถ้าจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนอตรรกยะแล้ว  แล้วจำนวนตรงข้ามกับจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนนอตรรกยะด้วย เช่น 2√2  เป็นจำนวนอตรรกยะ  จะได้ว่าจำนวนตรงข้ามของ  2√2   คือ −2√−2  เป็นจำนวนอตรรกยะด้วยเช่นกัน ππ  เป็นจำนวนอตรรกยะ จะได้ว่าจำนวนตรงข้ามของ  ππ   คือ  −π−π  เป็นจำนวนอตรรกยะด้วยเช่นกัน 2. จำนวนอตรรกยะ มีสมบัติปิดสำหรับการบวก นั้นคือ…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Metaverse

ประโยชน์ของ Metaverse

Metaverse คืออะไร เมื่อโลกอีกใบจะทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น Metaverse คือโลกอินเทอร์เน็ตที่ให้ผู้คนได้ ‘ใกล้ชิด’ โลกเสมือนจริงราวกับว่าก้าวเข้าไปในโลกนั้นทั้งใบ ไม่ใช่แค่เพียงนั่งอยู่หน้าจออีกต่อไป การสื่อสารระหว่างคน (หรืออวาตาร์) จะให้ความรู้สึกราวกับว่าเรากำลังอยู่ตรงหน้าพวกเขาเหล่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่นั่งมองตากันผ่านวิดีโอคอล การเชื่อมต่อกับเพื่อนจะไม่ใช่แค่การดู Instgram Story หรือทักทายผ่าน DM อีกต่อไป แต่จะเป็นการพบปะพูดคุยกันแบบ Real Time ในโลกเสมือนจริง

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎-ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี

ความหมายของวิทยาศาสตร์ คำว่า วิทยาศาสตร์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Science” ซึ่งมาจากศัพท์ภาษาลาตินว่า “Scientia” แปลว่า ความรู้ (Knowledge) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้ ผดุงยศ ดวงมาลา (2523 : 1) กล่าวว่า ถ้าจะให้นิยามความหมายของวิทยาศาสตร์ว่า “ความรู้” ตามความหมายที่แปลมาจากภาษาลาติน ดูเหมือนว่าจะมีความหมายที่สั้นและแคบจนเกินไป เพราะธรรมชาติหรือแก่นสารที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้หมายถึงความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งหมายความว่าในการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะต้องได้ทั้งตัวความรู้วิทยาศาสตร์ วิธีการ และเจตคติวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน

เรื่องเวกเตอร์ 1 หน่วย

เวกเตอร์ (vector)เรื่องเวกเตอร์ 1 หน่วย ม.ปลาย

เวกเตอร์ 1 หน่วย เวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วย ถ้าให้ u เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใดๆแล้ว u = 1 เวกเตอร์หนึ่งหน่วยมีประโยชน์ในการบอกทิศทาง สําหรับระบบพิกัดฉากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือ 1 , j และ k (ตาม แกน x, y และ 2 )