ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ลำดับและอนุกรมอนันต์ ม.6 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทบทวนลำดับเลขคณิต ลำดับเลขคณิต คือ ล ำดับที่เพิ่มหรือลดอย่ำงคงที่ โดยกำรบวก เรำเรียกค่ำคงที่ ที่น ำมำบวก ว่ำ “ผลต่ำงร่วม” ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ 𝑑

วิธีเลือกอาชีพที่ใช่ สำหรับคนรุ่นใหม่

หลักในการเลือกอาชีพ การตัดสินใจเลือกอาชีพ นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะ เพราะถ้าตัดสินใจเลือกอาชีพเหมาะสมกับตนแล้ว จะทำให้เรามีความสุขและมีความก้าวหน้าในชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันทุกคนมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งต้องตัดสินใจหลายเรื่อง

เรียนคณิตออนไลน์ อย่างไรดีให้ได้คะแนนสูงสุด

สิ่งที่ควรทำทันทีหลังรู้คะแนนสอบ  ฝึกแก้โจทย์ตามพร้อมกัน­ นั่งฟังอย่างเดียวอาจเวิร์คไม่พอ เพราะเราอาจจะมโนไปเองได้ว่าเข้าใจ ตอนเรียนควรขีดเขียนลองแก้โจทย์ตามที่พี่ๆ อธิบาย กลับมาทำสรุปสูตรที่ใช้ตามหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญเมื่อเป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้ว เรื่องสำคัญ คือ ต้องประยุกต์ใช้ให้เป็น

เวกเตอร์ (Vector)- รู้จักระบบพิกัดฉากสามมิติ

เวกเตอร์ (Vector)- รู้จักระบบพิกัดฉากสามมิติ

[เวกเตอร์ในสามมิติ]  รู้จักระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติ  ระบบพิกัดฉากสามมิติ   กำหนดเส้นตรง XX’ , YY’ และ ZZ’ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด O และตั้งฉากซึ่งกันและกันโดยกำหนด ทิศทางของเส้นตรงทั้งสามเป็นระบบมือขวา ดังรูป

เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คืออะไร?คณิตศาสตร์ ม.4

เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คืออะไร เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คือ เซตสองเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกัน สัญลักษณ์ เซต A เท่ากับ เซต B แทนด้วย A = B เซต A ไม่เท่ากับ เซต B แทนด้วย A ไม่เท่ากับ B .  เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คือ เซตสองเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกัน สัญลักษณ์ เซต A เท่ากับ เซต B แทนด้วย A = B เซต A ไม่เท่ากับ เซต B แทนด้วย A  B ตัวอย่าง A = {1, 2, 3,…

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง-ฟังก์ชัน ม.4

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง-ฟังก์ชัน ม.4 ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax + b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a 0 กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะเป็นเส้นตรง วิธีวาดกราฟฟังก์ชันเชิงเส้น ขั้นที่ 1 หาจุดตัดก่อน หาจุดตัดแกน x ให้ค่า y = 0 หาจุดตัดแกน y ให้ค่า x = 0 ขั้นที่ 2 ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a , b และ c…

บทนิยาม การดําเนินการของฟังก์ชัน

การดําเนินการของฟังก์ชัน บทนิยาม การดำเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันมีการดำเนินการทางพีชคณิตได้ เช่นเดียวกับจำนวนจริง เช่น การบวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งสามารถนิยามได้ดังนี้