เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc

จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น

บทนิยาม  สำหรับจำนวนเชิงซ้อน z = (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงเรียก a ว่าส่วนจริง(real part) ของ z และแทนด้วย Re(z)เรียก b ว่าส่วนจินตภาพ (imaginary part) ของ z และแทนด้วย Im(z)

สมบัติทางพีชคณิตของจำนวนเต็ม

สมบัติทางพีชคณิตของจำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม ประกอบไปด้วยจำนวนธรรมชาติ (1, 2, 3, …) จำนวนลบ (−1, −2, −3, …) และจำนวนศูนย์ เซตของจำนวนเต็มมักเขียนอยู่ในรูป Z (หรือZ ในรูปตัวใหญ่บนกระดานดำ ), ซึ่งมาจากคำว่า Zahlen (ภาษาเยอรมัน). สาขาของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มนี้คือ ทฤษฎีจำนวน

ระบบจำนวนธรรมชาติ (System of Natural Numder)ใน ความสัมพันธ์ของระบบจำนวนจริง

จำนวนธรรมชาติเรียกอีกชื้อหนึ่งว่า จำนวนนับ มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับคำนวณตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์โดยเริ่มจากจากการนับซึ่งจะนับจำนวนสัตว์ที่ล่ามาเป็นอาหาร จำนวนสิ่งของที่มีอยู่ จำนวนที่ใช้ในการนับคือ 1,2,3,……. จำนวนนับเหล่านี้ในยุคดัน ๆ นับไม่ได้มากนัก และวิวัฒนาการนับได้มากขึ้นในระยะต่อมา จำนวนเหล่านี้เรียกว่า จำนวนธรรมชาติ (Natural Number) กำหนดให้เชตของจำนวนธรรมชาติเขียนแทนด้วย N โดยที่