ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY)-สมบัติสำคัญของจำนวนเต็ม

ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY)-สมบัติสำคัญของจำนวนเต็ม -เลข ม.4

สมบัติสำคัญของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนเต็ม (Z) กับการบวก(+)และการคูณ(·) เป็นริง (ring) นั่นคือ มีสมบัติ การปิด การเปลี่ยนหมู่ การมีเอกลักษณ์ การมีตัวผกผันและการแจกแจง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง การใช้สมบัติดังกล่าว ตัวอย่างที่ 1.1.1 ถ้า a ∈ Z จงพิสูจน์ว่า 0 · a = 0

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic disturbance)-ฟิสิกส์ออนไลน์

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ แมกซ์เวลล์ได้รวบรวมกฎต่างๆที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า มาสรุปเป็นทฤษฎีโดยนำเสนอในรูปของสมการคณิตศาสตร์ ซึ่งแมกซ์เวลล์ใช้ทำนายว่าสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก และในขณะเดียวกันสนามแม่