เรียนคณิตออนไลน์ อย่างไรดีให้ได้คะแนนสูงสุด

สิ่งที่ควรทำทันทีหลังรู้คะแนนสอบ  ฝึกแก้โจทย์ตามพร้อมกัน­ นั่งฟังอย่างเดียวอาจเวิร์คไม่พอ เพราะเราอาจจะมโนไปเองได้ว่าเข้าใจ ตอนเรียนควรขีดเขียนลองแก้โจทย์ตามที่พี่ๆ อธิบาย กลับมาทำสรุปสูตรที่ใช้ตามหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญเมื่อเป็นวิชาคณิตศาสตร์แล้ว เรื่องสำคัญ คือ ต้องประยุกต์ใช้ให้เป็น

เวกเตอร์ (Vector)- รู้จักระบบพิกัดฉากสามมิติ

เวกเตอร์ (Vector)- รู้จักระบบพิกัดฉากสามมิติ

[เวกเตอร์ในสามมิติ]  รู้จักระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติ  ระบบพิกัดฉากสามมิติ   กำหนดเส้นตรง XX’ , YY’ และ ZZ’ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด O และตั้งฉากซึ่งกันและกันโดยกำหนด ทิศทางของเส้นตรงทั้งสามเป็นระบบมือขวา ดังรูป

เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คืออะไร?คณิตศาสตร์ ม.4

เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คืออะไร เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คือ เซตสองเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกัน สัญลักษณ์ เซต A เท่ากับ เซต B แทนด้วย A = B เซต A ไม่เท่ากับ เซต B แทนด้วย A ไม่เท่ากับ B .  เซตที่เท่ากัน (Equal Sets) คือ เซตสองเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกัน สัญลักษณ์ เซต A เท่ากับ เซต B แทนด้วย A = B เซต A ไม่เท่ากับ เซต B แทนด้วย A  B ตัวอย่าง A = {1, 2, 3,…

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง-ฟังก์ชัน ม.4

ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง-ฟังก์ชัน ม.4 ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax + b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a 0 กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะเป็นเส้นตรง วิธีวาดกราฟฟังก์ชันเชิงเส้น ขั้นที่ 1 หาจุดตัดก่อน หาจุดตัดแกน x ให้ค่า y = 0 หาจุดตัดแกน y ให้ค่า x = 0 ขั้นที่ 2 ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a , b และ c…

บทนิยาม การดําเนินการของฟังก์ชัน

การดําเนินการของฟังก์ชัน บทนิยาม การดำเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันมีการดำเนินการทางพีชคณิตได้ เช่นเดียวกับจำนวนจริง เช่น การบวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งสามารถนิยามได้ดังนี้

ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด (Decreasing Function and Decreasing Function)คณิตศาสตร์ ม.4

ฟังก์ชันเพิ่ม (Decreasing Function) และ ฟังก์ชันเพิ่ม (Decreasing Function) ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด เราจะใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชันในการหาค่าสูงสุด หรือต่ำสุด   ฟังก์ชันเพิ่ม (Decreasing Function)   ฟังก์ชันเพิ่ม คือ ฟังก์ชันที่ค่า y=f(x) มีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่ x มีค่าเพิ่มขึ้น จาก figure 2 (a) จะพบว่า ถ้า f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุดต่าง ๆ จะมีค่าความชันเป็นบวกเสมอ (m>0) เนื่องจากเส้นสัมผัสทำมุมแหลมกับแกน X       ฟังก์ชันลด (Increasing Function)   ฟังก์ชันลด คือ ฟังก์ชันที่ค่า y=f(x) มีค่าลดลงขณะที่ x มีค่าเพิ่มขึ้น จาก figure…

ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 )

ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 )

ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 ) ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (exponential function) สมบัติที่สำคัญของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เมื่อ  a > 1 ฟังก์ชัน  y = ax  จะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และเมื่อ 0 < a < 1  ฟังก์ชัน y = ax จะเป็นฟังก์ชันลด