การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์

การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ นิยาม             ถ้า A เป็นอินเวอร์สที่มีมิติ  n x n ถ้ามีเมตริกซ์ B ซึ่งทำให้ AB = BA = In แล้วจะกล่าวได้ว่า B เป็นอินเวอร์สของเมตริกซ์ A และเขียนแทนด้วย A-1 นั่นคือ B = A-1 และ AA-1 =A-1A = In

เมทริกซ์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์ที่ควรทราบ

เมทริกซ์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์ที่ควรทราบ นิยามเบื้องต้น และสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ สำหรับในหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึงบทนิยามของดีเทอร์มิแนนต์ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากใน รูปแบบการกระจายโคแฟกเตอร์ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้ว โดยเริ่มที่ความหมายของการเรียงสับเปลี่ยนก่อนแล้ว ค่อยกล่าวถึงบทนิยามของดีเทอร์มิแนนต์ในรูปแบบของการเรียงสับเปลี่ยน พร้อมทั้งกล่าวถึงสมบัติต่างๆ

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯ วิชาสามัญ เรื่องเมทริกซ์ (เมทริกซ์แต่งเติม)

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯ วิชาสามัญ เรื่องเมทริกซ์ (เมทริกซ์แต่งเติม) เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯ #วิชาสามัญ (#alevel ) ตอนที่ 4 #เมทริกซ์ #เมทริกซ์แต่งเติม #เลข #เมทริกซ์ (Matrix) #คณิตศาสตร์

สรุปเนื้อหาเรื่อง สถิติ ม.6 เบื้องต้น

สรุปเนื้อหาเรื่อง สถิติ ม.6 เบื้องต้น สถิติ คือ ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขรวบยอดที่ประมวลมาได้จากข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์คำนวณ โดยสถิตินั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล

เนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องพาราโบลา (Parabola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องพาราโบลา (Parabola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse)

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse) ม.4 สรุปเนื้อหาเรื่อง เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) วงกลม สมการวงกลม วงรี สมการวงรี พาราโบลา ไดเรกตริกซ์ สมการพาราโบลา

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องเส้นตรง ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความชันของเส้นตรง (Slope : m) เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) วงกลม สมการวงกลม วงรี สมการวงรี พาราโบลา ไดเรกตริกซ์ สมการพาราโบลา

สรุปเวกเตอร์ (Vector)ในระบบพิกัดฉาก(2มิติ)และ 3 มิติ

 เวกเตอร์ (Vector) ในระบบพิกัดฉาก(2มิติ)และ 3 มิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 2 มิติและ 3 มิติ เนื้อหาประกอบด้วย 2.1 ระบบพิกัด 2.2   เวกเตอร์ 2.3   ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 2.4   การบวกเวกเตอร์ 2.5   เวกเตอร์ตำแหน่ง 2.6   การคูณเวกเตอร์