สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน 1 เวกเตอร์ (Vector) เป็นปริมาณทางกายภาพที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง ตัวอย่างปริมาณเวกเตอร์ได้แก่ การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง และแรง ในบทนี้จะศึกษาพีชคณิตเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ นักศึกษาจึง จําเป็นต้องทําความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เวกเตอร์เชิงกราฟ วิเคราะห์เชิงพีชคณิต และ การคูณเวกเตอร์

ภาคตัดกรวย (Conic Section)

พื้นฐานเรื่อง ภาคตัดกรวย (Conic Section) ม.4

ภาคตัดกรวย (Conic Section) ม.4 ชนิดภาคตัดกรวย (Conic Section)  วงกลม และ วงรี คือ เส้นโค้งซึ่งได้จากการตัดกรวย ด้วยระนาบ ให้ได้เส้นโค้งปิด (เป็นวง) วงกลมนั้นถือเป็นกรณีพิเศษของวงรี โดยแนวของระนาบในการตัดนั้น ตั้งฉากกับแกนกลางของกรวย หากระนาบตัดกรวยในแนวขนานกับเส้นขอบของกรวย หรือเรียก เส้นกำเนิดกรวย (generator line) จะได้เส้นโค้งเรียกว่า พาราโบลา หากระนาบไม่อยู่ในแนวขนานเส้นขอบ และตัดกรวยได้เส้นโค้งเปิดไม่เป็นวง จะเรียกเส้นโค้งนี้ว่า ไฮเพอร์โบลา จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ระนาบจะตัดกรวยทั้งครึ่งบน และครึ่งล่าง ได้เป็นเส้นโค้งที่ขาดจากกันสองเส้น

ระบบสมการเชิงเส้น(system of linear equations)

ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น คือระบบสมการที่มีดีกรีเป็นหนึ่ง ซึ่งก็คือเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นหนึ่งนั่นเอง ซึ่งในตอนมัธยมต้นน้องๆได้เรียนระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรไปแล้ว

สรุปสูตรอินทิกรัลของฟังก์ชัน(Integral of Function) คณิตศาสตร์ ม.6

สรุปสูตรอินทิกรัลของฟังก์ชัน(Integral of Function) อินทิกรัล (Integral) คือ ผลลัพธ์ของการคำนวณแบบอินทิเกรต (Integration) คือการคำนวณ ฟังก์ชันโดยทั่วๆไป เช่นการคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟ หรือหาแรงกระทำต่อวัตถุ อินทิกรัลสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 1. อินทิกรัลจำกัดเขต (definite integral) 2. อินทิกรัลไม่จำกัดเขต (indefinite integrals)

เฉลยโจทย์ ข้อสอบ PAT1 ปี65เรื่อง แคลคูลัส อินทิกรัลของฟังก์ชัน(integration) ม.6

เฉลยโจทย์ แนวข้อสอบ PAT1 ปี65 ตอนที่ 6 อินทิกรัลของฟังก์ชัน (Integral of Function ) ม.6 #แคลคูลัส #integration