เคล็ดลับเรียนคณิตศาตร์พื้นฐานไม่ดีก็เข้าใจได้

เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ดีก็เข้าใจได้

เคล็ดลับเรียนคณิศาสตร์เก่งกัน เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราเรียนคณิตฯ ไม่ดีก็เข้าใจได้ เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์ควรทำอย่างมาดูกันครับ

สถิติ(statistics)เรื่องการแจกแจงแบบทวินาม ( Binomial distribution)

สถิติ( statistics ) หมายถึง สถิติที่ใชัในการสรุปอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปยังข้อมูลของประชากร โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่าพารามิเตอร์

ความน่าจะเป็น‎ กฎทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem)

ทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem) จากทฤษฎีของความน่าจะเป็นรวมที่ผ่านมากแล้วหากมองสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้นในทางตรงกันข้ามจะเห็นได้ว่า ถ้าเราสมมติให้เหตุการณ์ A ได้เกิดขึ้นแล้ว และสนใจจะหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ Biเราจะหาค่าใดอย่างไร สิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้ เราสามารถใช้ทฤษฎีเบย์

แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

สำหรับการผลักดันกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถประสงค์ แผนผังต้นไม้ เป็นแผนผังที่ใช้ในการหามาตรการที่ดีที่สุดจากหลายๆมาตรการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาห้สำเร็จลุล่วงไปได้

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) คณิตศาสตร์ ม.6

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) หมายถึงในการทำการประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำได้ปริมาณบางอย่างมีค่ามากที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด เช่นนำมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยที่  มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อยที่สุดในการดำเนินงาน

ตรีโกณมิติคืออะไร ?

ตรีโกณมิติคืออะไร ? ตรีโกณมิติ (จากภาษากรีก trigonon มุม 3 มุม และ metro การวัด) เป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมุม, รูปสามเหลี่ยม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ แม้ว่าจะสรุปไม่ได้อย่างแน่ชัดว่า ตรีโกณมิติเป็นหัวข้อย่อยของเรขาคณิต