เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯ วิชาสามัญ เรื่องเมทริกซ์ (เมทริกซ์แต่งเติม)

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯ วิชาสามัญ เรื่องเมทริกซ์ (เมทริกซ์แต่งเติม) เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯ #วิชาสามัญ (#alevel ) ตอนที่ 4 #เมทริกซ์ #เมทริกซ์แต่งเติม #เลข #เมทริกซ์ (Matrix) #คณิตศาสตร์

สรุปเนื้อหาเรื่อง สถิติ ม.6 เบื้องต้น

สรุปเนื้อหาเรื่อง สถิติ ม.6 เบื้องต้น สถิติ คือ ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะต้องเป็นตัวเลขรวบยอดที่ประมวลมาได้จากข้อมูลเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์คำนวณ โดยสถิตินั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล

เนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องพาราโบลา (Parabola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องพาราโบลา (Parabola) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse)

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse) ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องวงรี (Ellipse) ม.4 สรุปเนื้อหาเรื่อง เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) วงกลม สมการวงกลม วงรี สมการวงรี พาราโบลา ไดเรกตริกซ์ สมการพาราโบลา

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรื่องเส้นตรง ม.4

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ความชันของเส้นตรง (Slope : m) เส้นขนานและเส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ภาคตัดกรวย (conic section หรือ conic) วงกลม สมการวงกลม วงรี สมการวงรี พาราโบลา ไดเรกตริกซ์ สมการพาราโบลา

สรุปเวกเตอร์ (Vector)ในระบบพิกัดฉาก(2มิติ)และ 3 มิติ

 เวกเตอร์ (Vector) ในระบบพิกัดฉาก(2มิติ)และ 3 มิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 2 มิติและ 3 มิติ เนื้อหาประกอบด้วย 2.1 ระบบพิกัด 2.2   เวกเตอร์ 2.3   ส่วนประกอบของเวกเตอร์ 2.4   การบวกเวกเตอร์ 2.5   เวกเตอร์ตำแหน่ง 2.6   การคูณเวกเตอร์

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน

สรุป เวกเตอร์ (vector )พื้นฐาน 1 เวกเตอร์ (Vector) เป็นปริมาณทางกายภาพที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง ตัวอย่างปริมาณเวกเตอร์ได้แก่ การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง และแรง ในบทนี้จะศึกษาพีชคณิตเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ นักศึกษาจึง จําเป็นต้องทําความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เวกเตอร์เชิงกราฟ วิเคราะห์เชิงพีชคณิต และ การคูณเวกเตอร์